ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชน ในเขต อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชน ในเขต อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
นักวิจัย : วิทยา สุวรรณมาศ
คำค้น : วิทยานิพนธ์ , การลงคะแนนเสียง , การเลือกตั้ง , สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- การเลือกตั้ง
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1122541000110
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สารนิพนธ์ฉบับนี้ได้ทำการวิจัยขึ้นมาเพื่อต้องการทราบถึงพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนในเขตอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ในการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 17 พฤศจิกายนพ.ศ.2539 จากผู้มีสิทธิลงคะแนนสียงเลือกตั้งจำนวน 22,401 คนจาก 7 ตำบลประกอบด้วย คุ้งสำเภาวัดโคก ศิลดาน ท่าฉนวน หางน้ำสาคร อู่ตะเภาไร่พัฒนาโดยสุ่มตัวอย่างจากผู้มี สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จำนวน 394 คนจาก 7 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 1.76 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใช้แบบสอบถามในการทดสอบ โดยจำแนกข้อมูลที่ต้องการทดสอบดังนี้ (1) ข้อมูลทั่วไปของผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (2) ความเข้าใจในการปกครองระบบประชาธิปไตยรวมถึงทัศนที่มีต่อผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง (3) อิทธิพลทางเศรษฐกิจการเมืองและ สังคมที่มีต่อพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งข้อมูลที่ได้ถูกนำมาวิเคราะห์ใน เชิงสถิติโดยใช้โปรแกรม SPPS PC+ และแสดงออกในรูปอัตราส่วนร้อยละ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมมีอิทธิพลต่อ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในเขตอำเภอมโนรมย์จังหวัดชัยนาทเป็นอย่างมากโดยจะเห็นได้จากปัจจัยทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมของประชาชนที่แตกต่างกัน มีผลทำให้ประชาชนในแต่ละระดับมีพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแตกต่างกัน มีผลทำให้ประชาชนส่วนมากในแต่ละระดับมีพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแตกต่างกันอย่างไรก็ตามประชาชนส่วนมากไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพราะต้องผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองที่ดีไปบริหารประเทศมากกว่าความต้องการเงินที่มาซื้อเสียงสาเหตุอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ประชาชนไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงกันมากเนื่องจากต้องการที่จะสนับสนุนระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมากที่สุดจากการวิจัยยังพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตอำเภอมโนรมย์มีพฤติกรรมการลงคะแนเสียงเลือกตั้งโดยคำนึงทั้งตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งและการเมืองมากที่สุดจากการวิจัยจึงสามารถสรุปได้ว่า ประชาชนในเขตอำเภอมโนรมย์จังหวัดชัยนาท เห็นว่าการเลือกตั้งสามารถแก้ปัญหาของประเทศได้เพราะการเลือกตั้งเป็นการคัดเลือกตั้งและพรรคการเมืองที่เหมาะสมไปบริหารประเทศมากกว่าจะเป็นการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองที่มีความต้องการเข้าไปสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อประโยนช์ของตนเองและพรรคพวก

บรรณานุกรม :
วิทยา สุวรรณมาศ . (2541). พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชน ในเขต อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิทยา สุวรรณมาศ . 2541. "พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชน ในเขต อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิทยา สุวรรณมาศ . "พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชน ในเขต อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
วิทยา สุวรรณมาศ . พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชน ในเขต อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.