ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษากรณีการพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษากรณีการพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นักวิจัย : พรชัย ไวยศิลป์
คำค้น : อุตสาหกรรมมีด , การพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่นมีดอรัญญิก , วิทยานิพนธ์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1122541000082
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้เป็นการสำรวจและวิจัยเอกสารมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่นมีดอรัญญิกในรูปแบบของกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมมีดซึ่งได้มีการพัฒนาให้เหมาะสมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมทั้งได้ศึกษากลยุทธ์การตลาดเพื่อให้สามารถดำรงคู่กับชุมชนทำมีดอรัญญิกการดำเนินการวิจัยได้ใช้สัมภาษณ์แบบเจาะลึกการสนทนาแลกเปลี่ยน และสังเกตการณ์กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพทำมีดทั้ง 8 หมู่บ้านคือบ้านกรุฎีกรุงบ้านท่าช้าง บ้านท่าช้างเหนือ บ้านสาลัย บ้านต้นโพธิ์ บ้านไผ่หนองและบ้านท่าช้างปากคลอง ผลการวิจัยปรากฎว่าผลิตภัณฑ์มีดอรัญญิกจัดว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ผู้ผลิตมีดอรัญญิกมีความภูมิใจในศักดิ์ศรีผลงานของตนเองมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและฝีมือการผลิตมีดให้ทันต่อความก้าวหน้ากับกระแสเปลี่ยนแปลงของสังคม การปรับปรุงให้เป็นระบบวิทยาศาสตร์ และใช้วิชาการมากขึ้นรวมทั้งเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชาวบ้านท้องถิ่นหน่วยงานของรัฐได้เข้ามาส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชาวบ้านท้องถิ่นหน่วยงานของรัฐได้เข้ามาส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปชมศิลปะหัตถกรรมที่เก่าแก่ อันเป็นการส่งเสริมอาชีพ รายได้พร้อมกับเผยแพร่วัฒนธรรมควบคู่กันไปด้วย

บรรณานุกรม :
พรชัย ไวยศิลป์ . (2541). การพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษากรณีการพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พรชัย ไวยศิลป์ . 2541. "การพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษากรณีการพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พรชัย ไวยศิลป์ . "การพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษากรณีการพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
พรชัย ไวยศิลป์ . การพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษากรณีการพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.