ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลของการได้รับ pseudoephedrine แบบเฉียบพลันและเรื้อรังต่อระบบประสาทและการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ในหนู

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลของการได้รับ pseudoephedrine แบบเฉียบพลันและเรื้อรังต่อระบบประสาทและการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ในหนู
นักวิจัย : สุทิสา ถาน้อย
คำค้น : apoptosis , pseudoephedrine , spermatogenesis
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4680063 , http://research.trf.or.th/node/371
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

pseudoephedrine เป็นสารสังเคราะห์ชนิดหนึ่งที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทคล้ายคลึงกับ amphetamine และ methamphetamine โดยไปมีผลต่อระบบประสาทซิมพาเธติก (sympathomimetic drugs) โดยผ่านทางระบบประสาทโดพามีน (dopaminergic system) การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบถึงผลของการได้รับ pseudoephedrine ทั้งแบบเฉียบพลัน และเรื้อรังต่อการเปลี่ยนแปลงของ NMDA receptor (NR1) ในสมองส่วน frontal cortex และ hippocampus ซึ่งเป็นบริเวณที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางพฤติกรรม การเรียนรู้ และความจำ นอกจากนั้นยังศึกษาถึงผลของการได้รับ pseudoephedrine ต่อกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ทั้งในเพศผู้และเพศเมีย วิธีการศึกษา หนูทดลอง( sprague-Dawley rats) ทั้งเพศผู้และเพศเมีย ขนาด 200-250 มิลลิกรัม ถูกแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มควบคุม กลุ่มที่ได้รับยา pseudoephedrine อย่างเฉียบพลัน และกลุ่มที่ได้รับยา pseudoephedrine อย่างเรื้อรัง จากนั้นสัตว์ทดลองจะถูกนำมาฆ่าเพื่อนำเนื้อเยื่อสมองส่วน frontal cortex และ hippocampus มาศึกษาด้วยวิธี immunohistochemistry เพื่อตรวจสอบการปรากฏของ NR1 receptor ในเซลล์ประสาท ในสมองส่วนที่ต้องการจะศึกษา จากนั้นจะนำมาวัดค่าความหนาแน่นของ NR1 receptor ที่ปรากฏอยู่ด้วยโปรแกรมการวิเคราะห์ความหนาแน่น scion image programme และนำค่าที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป ในส่วนของการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ อัณฑะ และรังไข่ ของสัตว์จะถูกนำมาเตรียมบนสไลด์ และย้อมด้วย Heamatoxilin และ Eosin เพื่อศึกษาลักษณะทางจุลกายวิภาคของระบบสร้างเซลล์สืบพันธุ์ในเพศผู้ และเพศเมีย ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล จากการศึกษาพบว่าสัตว์ทดลองที่ได้รับ pseudoephedrine อย่างเรื้อรังจะมีอัตราการกินอาหารลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม และกลุ่มที่ได้รับ pseudoephedrine แบบเฉียบพลัน ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการออกฤทธิ์ของ pseudoephedrine ต่อระบบประสาทอัตโนมัติที่ไปควบคุมความหิว ความอิ่มของสัตว์ทดลอง นอกจากนั้น ปริมาณความหนาแน่นของ glutamate/NMDA receptor ชนิด NR1 ในสมองส่วน hippocampus ของสัตว์ทดลองที่ได้รับ pseudoephedrine อย่างเรื้อรังสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.005) เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม และสัตว์ทดลองที่ได้รับ pseudoephedrine แบบเฉียบพลันมีค่าความหนาแน่นของ glutamate/NMDA receptor ชนิด NR1 สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน (p<0.01) ซึ่งผลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวเพิ่มขึ้นของ NMDA receptor ในการตอบสนองต่อการออกฤทธิ์ของ pseudoephedrine ซึ่งอาจมาจากการเสื่อมหรือสูญเสียเซลล์ประสาทที่หลั่งกลูตาเมท หรือ การกระตุ้นผ่านระบบประสาทโดพามีน ทำให้การหลั่งของกลูตาเมทลดลง ความหนาแน่นของ NMDA receptor ในสมองส่วน frontal cortex ไม่พบความแตกต่าง อย่างไรก็ตามผลของ pseudoephedrine ต่อการแสดงออกของ NMDA receptor นั้นยังต้องมีการศึกษาวิจัยต่อไป สำหรับการศึกษาเชิงคุณภาพ (qualitative study) เกี่ยวกับกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ พบว่ามีการเสื่อมสลายหรือสูญหายของเซลล์ในท่อสร้างเซลล์อสุจิ (seminiferous tubule) ในกลุ่มที่ได้รับ pseudoephedrine อย่างเฉียบพลัน และอย่างเรื้อรัง ส่วนกระบวนการสร้างเซลล์ไข่ ไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม อย่างไรก็ตามต้องมีการตรวจสอบยืนยันการตายของด้วยการศึกษา apoptosis ของเซลล์ต่อไป Pseudoephedrine is a diastereoisomer of ephedrine and both are classified as sympatomimetic drugs (Will, 1997). Pseudoephedrine is commonly found in over-the-counter decongestants, anorectic agents and as an amphetamine substitute (Blosser et al., 1987). It has been reported that methamphetamine has the effects in reproductive organs. Yamamoto et al. (2002) reported that methamphetamine induces apoptosis in seminiferous tubules in male mice testis. Therefore, The present study is aimed to investigate the effects of pseudoephedrine, a sympathomimetic drug, on the reproductive system for understanding the mechanisms and increasing the knowledge of using the drug. Sprague Dawley male rats (250-280 g) were divided into 3 groups as acute, chronic, and control groups by the administration of the pseudoephedrine. After treatment, animals were sacrificed and apoptotic activities within the seminiferous tubules were studied using the TUNEL (TdT-mediated dUTP Nick End Labeling) assay. The present study showed that acute administration of high dose pseudoephedrine can induce apoptotic activities within seminiferous tubules. In contrast, animals treated with lower dose of pseudoephedrine chronically showed a small amount of apoptotic cells inside the seminiferous tubules. Qualitatively, the apoptotic activities were involved in every stage of sperm development inside the seminiferous tubules especially the spermatogonia. These results indicate that acute administration of high dose pseudoephedrine could induce apoptosis within the seminiferous tubules of male rats. Apoptosis that caused by pseudoephedrine may be due to a sudden increased adrenergic vasoconstriction after a single high dose administration.

บรรณานุกรม :
สุทิสา ถาน้อย . (2549). การศึกษาผลของการได้รับ pseudoephedrine แบบเฉียบพลันและเรื้อรังต่อระบบประสาทและการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ในหนู.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุทิสา ถาน้อย . 2549. "การศึกษาผลของการได้รับ pseudoephedrine แบบเฉียบพลันและเรื้อรังต่อระบบประสาทและการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ในหนู".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุทิสา ถาน้อย . "การศึกษาผลของการได้รับ pseudoephedrine แบบเฉียบพลันและเรื้อรังต่อระบบประสาทและการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ในหนู."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549. Print.
สุทิสา ถาน้อย . การศึกษาผลของการได้รับ pseudoephedrine แบบเฉียบพลันและเรื้อรังต่อระบบประสาทและการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ในหนู. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2549.