ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการด้านสวัสดิการของอาจารย์ประจำในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการด้านสวัสดิการของอาจารย์ประจำในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
นักวิจัย : เลอลักษณ์ ชูสิน
คำค้น : สวัสดิการครู , สวัสดิการในโรงเรียน
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1122540000003
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สวัสดิการมีความจำเป็นอย่างมากในการจูงใจให้อาจารย์ปฏิบัติงานโดยเฉพาะ อย่างยิ่งอาจารย์ประจำในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในอันที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ทั้งในด้านความรู้คุณธรรม และจริย-ธรรมตลอดจนการปฏิบัติภารกิจด้านอื่น ๆ ในการผลิตบัณฑิตนั้น อาจารย์ผู้ถ่ายทอดความรู้ต้องทุ่มเทแรงใจในการทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับนิสิตนักศึกษาเพื่อที่จะจบการศึกษาแล้วสามารถออกไปประกอบอาชีพ และเป็นกำลังของประเทศชาติต่อไปสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให้เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งเป็นขัวญและกำลังใจในการทำงานของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพราะการมีสวัสดิการที่ดีที่สามารถจูงใจให้อาจารย์ประจำอยู่กับสถาบันนั้นนาน ๆและเป็นการลดอัตราการเข้า-ออกของอาจารย์ ดังนั้นการจัดการด้านสวัสดิการในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความสำคัญและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ ศึกษาถึงประเภทของสวัสดิการที่อาจารย์ประจำได้รับอยู่ในปัจุบันศึกษาถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อสวัสดิการที่อาจารย์ได้รับจากมหาวิทยาลัยแต่ละ แห่ง ศึกษาถึงความต้องการสวัสดิการอื่น ๆนอกเหนือไปจากที่อาจารย์ได้รับในปัจจุบัน โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตของการศึกษาคือศึกษาการให้สวัสดิการอื่นอื่น นอกเหนือไปจากที่อาจารย์ได้รับอยู่ในปัจจุบันโดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตของการศึกษา คือ ศึกษาการให้สวัสดิการแก่อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย 3 แห่ง ซึ่งเฉพาะในปีการศึกษา 2540 มหาวิทยาลัยเหล่านี้ได้แก่มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ การศึกษาวิจัยเชิงสำรวจครั้งนี้เป็นการศึกษาจากรายงานเอกสารวารสาร ตำรา และงานวิจัยต่าง ๆ และมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามมาตรวจและเก็บแบบสอบถามที่สมบูรณ์สำหรับนำไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยจัดทำตารางแสดงจำนวนของคำตอบแต่ละข้อ และแปลความหมายซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS(Statistical package for social science) และวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณาในการอธิบายลักษณะของตัวแปรซึ่งได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย X และ tau c สำหรับผลการวิจัยครั้งนี้ พอจะสรุปได้ดังนี้คือ (1) ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ มีลักษณะภูมิหลังทางสังคมเศรษฐกิจดังต่อไปนี้ คือ มีสถานที่ทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นเพศหญิงยังเป็นโสด อายุ 31-40 ปี มีอายุงาน 5 ปีลงมาอัตราเงินเดือน 10,001-15,000 บาท จบการศึกษาระดับปริญญาโทรับผิดชอบงานวิชาการได้รับค่าตอบแทนทางด้านบริหาร ชั่วโมงการสอน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ได้รับมอบหมายงานสอนตรงกับสาขาวิชาที่เรียนมา (2) ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีความ "ไม่พอใจเลย"ต่อสวัสดิการรางวัลการทำงานนานครบ 5-30 ปี มากที่สุดและต่อสวัสดิการเงินค่าวิชาชีพน้อยที่สุด (3) ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ มีความ "พอใจ" ต่อสวัสดิการเงินที่จัดสรรสำหรับทุนการศึกษา มากที่สุดและต่อสวัสดิการเงินค่าตอบแทนการเป็นอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ น้อยที่สุด (4) ตัวแปร มหาวิทยาลัย เพศ สถานภาพการสมรสระดับการศึกษางานที่รับผิดชอบการได้ / ไม่ได้รับค่าตอบแทนจาการทำงานทางด้านวิชาการควบคู่กับการทำงานด้านบริหารชั่วโมงการสอนและการได้รับมอบหมายให้สอนวิชาซึ่งตรง / ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนมาเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยทั้งสามมีความพึงพอใจต่อสวัสดิการที่แตกต่างกัน (5) ด้านความต้องการสวัสดิการเพิ่มเติม และข้อเสนอแนะนั้นอาจารย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ส่วนใหญ่ต้องการให้เพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกริก ส่วนใหญต้องการโรงอาหารสำหรับรับประทานอาหารกลางวัน (6) ในภาพรวมนั้นอาจารย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตส่วนอาจารย์มหาวิทยาลัยเกริกมีความพึงพอใจต่อสวัสดิการน้อยที่สุด การศึกษาวิจัยบเรื่องการจัดการด้านสวัสดิการของอาจารย์ประจำในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในครั้งนี้ผลของการศึกษาวิจัยอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารที่อาจนำใช้ผลการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปรับปรุงการจัดการสวัสดิการให้ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของบุคลากรอันจะเป็นการจูงใจบุคลากรในหน่วยงานของตนเองอีกทั้งสามารถนำไปประกอบการพิจารณาจัดหาสวัสดิการสำหรับอาจารย์ได้ในระดับหนึ่งซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคลากรและทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่อไป

บรรณานุกรม :
เลอลักษณ์ ชูสิน . (2540). การจัดการด้านสวัสดิการของอาจารย์ประจำในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เลอลักษณ์ ชูสิน . 2540. "การจัดการด้านสวัสดิการของอาจารย์ประจำในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เลอลักษณ์ ชูสิน . "การจัดการด้านสวัสดิการของอาจารย์ประจำในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
เลอลักษณ์ ชูสิน . การจัดการด้านสวัสดิการของอาจารย์ประจำในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.