ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์การแปรรูปธุรกิจด้านการบริหารเคหะชุมชนกรณีศึกษาบริษัท เซ็มโก้ (Cemco)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์การแปรรูปธุรกิจด้านการบริหารเคหะชุมชนกรณีศึกษาบริษัท เซ็มโก้ (Cemco)
นักวิจัย : ชวนะ ภวกานันท์
คำค้น : การเคหะแห่งชาติ , นโยบายการเคหะ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1122539000058
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ตามเอกสารหนังสือที่ มท5612/2824 ลงวันที่ 28 มาราคมมีมติให้การเคหะแห่งชาติโดยอาศัยแนวคิดการแปรรูปรัฐวิสาหกิจหรือการแปรรูปกิจการเป็นบริษัทแล้วหาแนวทาง จัดตั้งบริษัทของการเคหะแห่งชาติเพื่อลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย จนต่อมาบริษัทจัดการทรัพย์สินและชุมชนจำกัด (CEMCO) ก็ถือเป็นกำเนิดขึ้นมาโดยอาศัยปัจจัยทางกฎหมายและเศรษฐกิจตลอดจนสถานการณ์ทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2527เอื้ออำนวยโดยพิจารณาแล้วจะก่อประโยชน์มากมายดังนี้คือ 1.ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาให้เอกชนดำเนินการในงานด้านบริการปัจจุบันการเคหะจ้างบริษัทเอกชนเพื่อรับเหมาทำความสะอาดจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยซึ่งโดยปกติจะได้บริษัทเล็กๆซึ่งมีต้นทุนสูงดังนั้นถ้าการเคหะฯจ้างบริษัทฯ ดำเนินการบริษัทสามารถจะรับได้ถูกกว่าผู้รับเหมารายย่อยเนื่องจากบริษัทฯ รับการเคหะฯในจำนวนที่มาก ซึ่งการเคหะฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ 2.ลดค่าใช้จ่ายในส่วนของอาคารชุด ทั้งนี้เนื่องจากเมื่ออาคารชุดก่อสร้างแล้วเสร็จการเคหะฯ ต้องจัดพนักงานส่วนหนึ่งดูแลอาคารชุดก่อนที่ผู้อยู่อาศัยจะจัด ตั้งบุคคลอาคารชุดซึ่งปกติการเคหะฯ จะจัดพนักงาน3 คนดูแลต่อนิติบุคคลอาคารชุดแต่ถ้าเป็นบริษัท บริษัทสามารถลดต้นทุนในส่วนนี้ได้ โดยให้ผู้จัดการ 1 คน รับ ผิดชอบ 2-3 นิติบุคคลอาคารชุด 3.การเคหะฯ จะเกิดความคล่องตัวทั้งนี้เนื่องจากจำนวนบุคลากรในส่วนของงานดูแลชุมชนไม่เพิ่ม 4.ทำให้การดูแลชุมชนของการเคหะฯ ได้มาตรฐาน ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ ไปดำเนินการ หากให้เอกชนรายย่อยหลายๆ รายรับได้ดำเนินการมาตรฐานการดูแลชุมชนจะเกิดขึ้นย่อมมีความเป็นไปค่อนข้างยากเนื่องจากเอกชนรายย่อยมีเครื่องใช้เครื่องมือ และเงินทุนน้อย 5.ความเชี่ยวชาญและชำนาญในงานดูแลชุมชนจะช่วยให้บริษัทที่การเคหะฯ จัดตั้งขยายธุรกิจบริการแก่โครงการของเอกชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ให้การเคหะฯ ในรูปของเงินปันผล จากการจัดตั้งบริษัทจัดการทรัพย์สินและชุมชน (CEMCO) ขึ้นนี้พิจารณาในฐานะเป็นปัจจัยการบริหารก็จะเข้าลักษณะ 7-S ของแมคคินซีย์แอนด์ โคสอดคล้องกับกรอบความคิดของผู้ศึกษาเรื่ององค์การสมัยใหม่จากทฤษฎีระบบเปิด นอกจากนั้นจากการที่เป็นปัจจัยทางการบริหารของการเคหะฯแห่งชาติสำหรับบริษทจัดการทรัพย์สินและชุมชน จำกัด (CEMCO)นี้จึงต้องพิจารณาในเรื่องของการวาง แผนหรือดำเนินการกลยุทธ์แบบปรับตัว (INTERACTIVE APPROACH) ด้วย

บรรณานุกรม :
ชวนะ ภวกานันท์ . (2539). การวิเคราะห์การแปรรูปธุรกิจด้านการบริหารเคหะชุมชนกรณีศึกษาบริษัท เซ็มโก้ (Cemco).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชวนะ ภวกานันท์ . 2539. "การวิเคราะห์การแปรรูปธุรกิจด้านการบริหารเคหะชุมชนกรณีศึกษาบริษัท เซ็มโก้ (Cemco)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชวนะ ภวกานันท์ . "การวิเคราะห์การแปรรูปธุรกิจด้านการบริหารเคหะชุมชนกรณีศึกษาบริษัท เซ็มโก้ (Cemco)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
ชวนะ ภวกานันท์ . การวิเคราะห์การแปรรูปธุรกิจด้านการบริหารเคหะชุมชนกรณีศึกษาบริษัท เซ็มโก้ (Cemco). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.