ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลกระทบของพนักงานต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบการทำงานในรูปแบบของระบบ STARS

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลกระทบของพนักงานต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบการทำงานในรูปแบบของระบบ STARS
นักวิจัย : ปราโมทย์ เรืองทรัพย์
คำค้น : การรถไฟแห่งประเทศไทย , ระบบ STARS -- การศึกษาเฉพาะกรณี
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1122538000038
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้ระบบการสำรองที่นั่งในด้านการขายตั๋วให้แก่ผู้โดยสารรถไฟระบบบัญชีที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2.เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงานของการรถไฟ 3.เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องมีประโยชน์และรวดเร็วต่อการให้บริการแก่ผู้โดยสาร ระบบสำรองที่นั่งจัดเป็นบริการด้านการโดยสารที่มีประสิทธิภาพประเภทหนึ่งในการที่จะนำระบบ STARS มาใช้กับการสำรองที่นั่งจะสามารถแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ได้อย่างไรมีการให้ข้อมูลที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพเพียงใดนั่นเป็นสิ่งจะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการศึกษาระบบSTARS ซึ่งได้แบ่งหัวข้อศึกษาออกเป็น 4 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบสำรองที่นั่งของกิจการรถไฟ ส่วนที่ 2 ศึกษาถึงการทำงานของระบบ STARS ส่วนที่ 3 เปรียบเทียบการปฏิบัติงานเดิมกับการปฏิบัติงานที่ใช้ระบบ STARS ส่วนที่ 4 ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการปรับปรุงบุคคลกรในหน่วยงาน จากการศึกษาถึงวิธีการปฏิบัติงานเดิมได้วิเคราะห์ปัญหาของงานต่างๆไว้ดังนี้ 1.งานบริการด้านการโดยสารไม่ทราบปริมาณความต้องการสำรองที่นั่งของผู้โดยสารว่าจะมีมากน้อยเท่าไรมีความผิดพลาดทางด้านการสำรองที่นั่งซํ้าซ้อนมากมายมีการทำงานมีขั้นตอนปฏิบัติงานที่ซับซ้อนทำให้การบริการสำรองที่นั่งได้ช้าทำให้ผู้โดยสารเกิดความเบื่อหน่ายในการรอคอยและเริ่มหันไปใช้บริการอื่นแทน 2.ฝ่ายการเงินและการบัญชีไม่สามารถปิดบัญชีได้ทันตามกำหนดเนื่องจากข้อมูลจากงานบริการด้านการโดยสารและตัวแทนจำน่ายตั๋วของการรถไฟฯ จัดส่งเอกสารและหลักฐานไปถึงมีความล่าช้าและข้อมูลที่ซํ้าซ้อนกัน 3.ข้อมูลที่ได้จากระบบ STARS จะเป็นข้อมูลที่มีความถูดต้องและแม่นยำการบันทึกข้อมูลจะทำได้โดยใช้ระบบแผ่น DISKETTE ซึ่งระบบ STARS สามารถที่จะให้รายงานต่างๆเหล่านี้แก่การรถไฟคือสรุปยอดขายแต่ละช่องขายตั๋วในแต่ละช่วงหรือยอดรวมในแต่ละวันสามารถพิมพ์รายการตั๋วที่จำหน่ายตั๋วเงินค้างและแสดงรายละเอียดต่างๆ พร้อมจำนวนเงินรายได้ทั้งหมด 4.การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานเดิมกับการปฏิบัติงานที่ใช้ระบบ STARS ซึ่งการ ปฏิบัติงานเดิมมีปัญหามากมายทางด้านข้อมูลต่างๆการพ่วงรถเพิ่มมีความล่าช้าและไม่มีความถูกต้องแม่นยำทางด้านตัวเลข 5.การปฏิบัติงานโดยใช้ระบบ STARS สามารถที่จะออกรายงานต่าง ๆ ที่รวดเร็วถูกต้อง มีประสิทธิภาพและให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการปรับปรุงบุคคลากรในหน่วยงานใหม่โครงการฝึกอบรมพนักงานในฝ่ายการเดินรถด้านการจำหน่ายตั๋วและสำรองที่นั่งด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แผนการฝึกอบรมจะอธิบายถึงความเป็นมาของระบบเดิมและระบบใหม่พร้อมทั้งอธิบายถึงข้อดีของระบบ STARSซึ่งจะนำมาซึ่งความรวดเร็วในการทำงานดีกว่าระบบเดิมการอบรมเทคนิคการให้บริการลูกค้าเน้นอัธยาศัยที่ดีถือเสมือนลูกค้าคือผู้ ที่ถูกต้องเสมอผลที่คาดว่าจะได้รับพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ทางด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งเทคนิคทางด้านการบริการจะสามารถปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อการรถไฟต่อไป บทสรุป การรถไฟฯ ไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเอง เข้าสู่ระบบSTARS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาถึงรายละเอียดทั้ง 4 ส่วนนั้นระบบ STARS สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างดี และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วย ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่จะนำเอาระบบ STARS มาใช้กับงานบริการด้านการ โดยสารรถไฟ.ผลที่ได้จากการศึกษา 1.ทราบถึงการทำงานระบบ STARSของการรถไฟฯที่นำมาใช้อยู่ในปัจจุบัน 2.ทราบถึงปัจจัยต่างๆ ที่จะต้องเตรียมก่อนนำระบบ STARS มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.การปฏิบัติงานร่วมกันก่อนการเปลี่ยนแปลงจะปฏิบัติงานทั้งระบบเดิมและระบบใหม่พร้อมกันเพื่อจะได้ทราบปัญหาของการนำระบบSTARS มาใช้ 4. ประโยชน์ของข้อมูล หรือรายการต่างๆ ที่ออกจากระบบSTARS เหมาะสำหรับผู้บริหารจะได้ตัดสินใจได้เร็วยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
ปราโมทย์ เรืองทรัพย์ . (2538). การศึกษาผลกระทบของพนักงานต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบการทำงานในรูปแบบของระบบ STARS.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปราโมทย์ เรืองทรัพย์ . 2538. "การศึกษาผลกระทบของพนักงานต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบการทำงานในรูปแบบของระบบ STARS".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปราโมทย์ เรืองทรัพย์ . "การศึกษาผลกระทบของพนักงานต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบการทำงานในรูปแบบของระบบ STARS."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
ปราโมทย์ เรืองทรัพย์ . การศึกษาผลกระทบของพนักงานต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบการทำงานในรูปแบบของระบบ STARS. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.