ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาแนวทางในการประเมินความพร้อมเพื่อขอมาตราฐาน ISO 9000กรณีตัวอย่างบริษัทฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาแนวทางในการประเมินความพร้อมเพื่อขอมาตราฐาน ISO 9000กรณีตัวอย่างบริษัทฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นักวิจัย : รพีพร ลัภยานันท์
คำค้น : การพัฒนาองค์การ , การจัดการองค์การ , องค์การ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1122538000029
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในปัจจุบันบริษัท ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9000 ในประเทศไทยยังมีอยู่ไม่มากนักเนื่องจากความไม่พร้อมทางด้านบุคลากร เงินทุนและยังไม่เห็นถึงความสำคัญของการได้รับมาตรฐาน ISO9000 ทำให้บริษัทที่ได้รับมาตรฐานISO 9000 ส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่เท่านั้นรายงานฉบับนี้จึง เป็นแนวทางในการประเมินความพร้อมเพื่อขอมาตรฐาน ISO 9000 การคัดเลือกมาตรฐาน ISO 9000 ที่เหมาะสมสำหรับบริษัทต่างๆที่มีความสนใจที่จะปรับปรุงบริษัทให้มี มาตรฐานเทียบเท่าสากลมากยิ่งขึ้น โดยเข้าไปศึกษาถึงระบบมาตรฐานคุณภาพการจัดสรรทรัพยากร ทบทวนกรดำเนินงานของบริษัทฟิลิปล์อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จำกัด โรงงานโทรทัศน์ในปัจจุบันการวางแผนการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมคณะงานและทำการจัดเตรียมระบบเอกสารซึ่งอยู่ใน PHASE 0-2 ของแผนการดำเนินงาน 4 ขั้นตอนเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นแรงจูงใจและผลักดันให้บริษัทฯขอจดทะเบียนISO 9002 วิธีการในการ เปรียบเทียบข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9002ที่บริษัทฯ เลือกขอจดทะเบียนกับระบบคุณภาพของบริษัทฯ ที่มีอยู่ตลอดจนปัญหาและแนวทางเบื้องต้นในการแก้ไขการปฏิบัติการของ บริษัทฯให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9002 ที่บริษัทฯเอจดทะเบียนโดยเข้าไปสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อมในการเตรียมการเพื่อขอมาตรฐานISO 9002 และประมวลผลโดยวิธี SWOT ANALYSIS ผลการศึกษาจะเห็นว่ามาตรฐาน ISO 9002 ซึ่งมีหัวข้อพื้นฐาน 18ข้อเหมาะสมที่สุดกับบริษัทฟิลิปส์ฯ โรงงานโทรศัทน์เนื่องจากบริษัทฯ ทำการผลิตสินค้าเพียง อย่างเดียวคือ โทรทัศน์สี ไม่มีการออกแบบและบริการหลังการส่งมอบทางบริษัทฯได้แต่งตั้งทีมงานเพื่อศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพและดูแลกระบวนการให้เป็นไปตามแนวทางและตรงตามหมายกำหนดการคือคณะกรรมการการนำร่อง (STEERING COMMITTER) ซึ้งประกอบไปด้วยผู้จัดการแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการผลิตยกเว้นแผนกบัญชี บริษัทได้ทำการว่าจ้าง บริษัท แอมแพร(ไทยแลนด์) จำกัด เป็นที่ปรึกษาภายนอกเพื่อให้คำปรึกษาและจัดอบรมเกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 9000 และติดต่อบริษัท เอส จี ยาร์สเลย์ (ประเทศไทย)จำกัด บริษัทจดทะเบียนที่เป็นฝ่ายที่ 3 ทำการตรวจสอบและให้การจดทะเบียนรับรองหลังจากนั้นทีมงานที่ได้รับการแต่งตั้งจึงเริ่มทำการประเมินภายในโดยทำการทบทวนสถานะการดำเนินงานและระบบปฏิบัติงานที่มีอยู่ในบริษัทและพิจารณาว่าสอดคล้องกับมาตรฐานเพียงใด ซึ่งหลังจากปรเมินภายในพบว่ามาตรฐาน ISO 9002ซึ่งมีพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติให้ถูกต้องใน 18 หัวข้อ บริษัทฯมีระบบบ้าง13 หัวข้อ ยังไม่มีระบบ 4 หัวข้อ และได้รับการยกเว้น 2 หัวข้อ ข้อค้นพบที่น่าสนใจจากการประเมินความพร้อม คือ ปัญหาทางด้านระบบเอกสารที่จะต้องจัดทำให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 9000 ปัญหาทางด้านบุคลากรที่ยังไม่เพียงพอ การขาดความรู้ในระบบมาตรฐาน ISO 9000 อย่างชัดเจนความไม่ชอบการเปลี่ยน แปลง การขาดขวัญกำลังใจ และการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบปัญหาทางด้านเวลาที่กำหนดในแต่ละแผนงานยังไม่เหมาะสมและปัญหาทางด้านค่าใช้จ่ายที่สูง ผลของการประเมินความพร้อมนี้เป็นแนวทางเบื้องต้นสำหรับบริษัทที่สนใจจะขอมาตรฐาน ISO 9000 จะต้องคำนึงถึงเพื่อรปะโยชน์ในการเตรียมการป้องกันปัญหา ต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินการขอมาตรฐาน ISO 9000เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และทุ่นค่าใช้จ่าย

บรรณานุกรม :
รพีพร ลัภยานันท์ . (2538). การศึกษาแนวทางในการประเมินความพร้อมเพื่อขอมาตราฐาน ISO 9000กรณีตัวอย่างบริษัทฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
รพีพร ลัภยานันท์ . 2538. "การศึกษาแนวทางในการประเมินความพร้อมเพื่อขอมาตราฐาน ISO 9000กรณีตัวอย่างบริษัทฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
รพีพร ลัภยานันท์ . "การศึกษาแนวทางในการประเมินความพร้อมเพื่อขอมาตราฐาน ISO 9000กรณีตัวอย่างบริษัทฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
รพีพร ลัภยานันท์ . การศึกษาแนวทางในการประเมินความพร้อมเพื่อขอมาตราฐาน ISO 9000กรณีตัวอย่างบริษัทฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.