ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบจากมาตรการการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการค้า (TRIMs) ต่อมาตรการทางกฎหมาย ด้านการลงทุนจากต่างประเทศของไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบจากมาตรการการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการค้า (TRIMs) ต่อมาตรการทางกฎหมาย ด้านการลงทุนจากต่างประเทศของไทย
นักวิจัย : สมประสงค์ เนตรสว่าง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=24453
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จากการเจรจาทางการค้ารอบอุรุกวัยได้มีข้อตกลงในกรรมสารสุดท้าย (Final Act) ในเรื่อง ของมาตรการการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการค้า (Trade-Related Investment Measures-TRIMs) โดยตามข้อตกลงดังกล่าวกำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องยกเลิกมาตรการการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการค้า ซึ่งอยู่ในความหมายของข้อตกลง TRIMs ในเรื่องของหลักการประติบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) และการขจัดข้อจำกัดในเชิงปริมาณ (Quantitative Restriction) ซึ่งในส่วน ของประเทศไทยนั้นจำเป็นต้องยกเลิกมาตรการการลงทุนที่อยู่ในความหมายของข้อตกลง TRIMs เช่นกัน จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายด้านการลงทุนของไทยพบว่ามาตรการที่ได้รับผลกระทบ อย่างมากคือมาตรการด้านการส่งเสริมการลงทุนในเรื่องของการบังคับใช้ชิ้นส่วนและวัตถุดิบ ที่ผลิตในประเทศ (Local Content Requirement) ที่กำหนดขึ้นมาเพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมไทย ที่ไม่สามารถแข่งขันกับนักลงทุนต่างประเทศได้ ดังนั้นเมื่อต้องยกเลิกมาตรการดังกล่าวแล้ว จึงทำให้อุตสาหกรรมที่เคยได้รับประโยชน์จากมาตรการทางกฎหมายในลักษณะดังกล่าวได้รับ ผลกระทบอย่างมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ นอกจากนี้มาตรการด้านการส่งเสริมการลงทุน ในการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่นักลงทุนโดยมีการกำหนดเงื่อนไขให้นักลงทุนต่างประเทศ ต้องปฏิบัติ (Performance Requirements) ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ในอนาคตอาจมีการหยิบยก ขึ้นมาพิจารณาและกำหนดให้ประเทศสมาชิกยกเลิกการดำเนินมาตรการในลักษณะดังกล่าว ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดปัญหาทำนองเดียวกับที่เคยเกิดในกรณีของมาตรการบังคับใช้ชิ้นส่วนและ วัตถุดิบในประเทศที่เมื่อยกเลิกแล้วส่งผลกระทบอย่างมากต่อนักลงทุนไทย จึงจำเป็นที่รัฐ จะต้องเตรียมพร้อมและหามาตรการอื่นมาทดแทนโดยดำเนินการผ่านทางกฎหมายด้านการลงทุน ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงเห็นว่าทิศทางของกฎหมายไทยด้านการลงทุนจาก ต่างประเทศในอนาคตควรจะเป็นดังนี้ 1. การดำเนินมาตรการทางกฎหมายด้านการลงทุนจากต่างประเทศควรหันมาใช้มาตรการใน ลักษณะของการกำหนดเงื่อนไขในการเข้ามาประกอบการแทนที่การดำเนินมาตรการทางกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นการห้ามขาด 2. ดำเนินมาตรการเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศ เช่น ลดอัตราภาษีนำเข้าวัตถุดิบ/เครื่องจักรให้แก่กิจการที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกมาตรการ การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการค้า หรือการเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าประเภทเดียวกันให้สูงขึ้น เป็นต้น 3. กำหนดเงื่อนไขให้นักลงทุนในประเทศต้องปฏิบัติโดยแลกเปลี่ยนกับการได้รับสิทธิประโยชน์ บางประการเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานของนักลงทุนในประเทศ เช่น การกำหนดให้ต้อง ขอรับใบรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO การกำหนดเงื่อนไขในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ให้มีความรู้ความชำนาญ เป็นต้น 4. การจัดทำสนธิสัญญาทางการค้าระหว่างประเทศ โดยดำเนินการในลักษณะของการต่าง ตอบแทนเพื่อแลกเปลี่ยนประโยชน์ซึ่งกันและกัน 5. พิจารณาทบทวนมาตรการทางด้านการส่งเสริมการลงทุน เพื่อรองรับกับทิศทางในอนาคต ที่อาจต้องยกเลิก 6. กำหนดกฎหมายเพื่อรองรับการซื้อขายสินค้าในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เพื่อให้นักลงทุนไทยสามารถขยายช่องทางการจำหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศได้มากขึ้น และ ก่อให้เกิดความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อขายสินค้าระหว่างนักลงทุนไทยกับนักลงทุนต่างชาติ

บรรณานุกรม :
สมประสงค์ เนตรสว่าง . (2543). ผลกระทบจากมาตรการการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการค้า (TRIMs) ต่อมาตรการทางกฎหมาย ด้านการลงทุนจากต่างประเทศของไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมประสงค์ เนตรสว่าง . 2543. "ผลกระทบจากมาตรการการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการค้า (TRIMs) ต่อมาตรการทางกฎหมาย ด้านการลงทุนจากต่างประเทศของไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมประสงค์ เนตรสว่าง . "ผลกระทบจากมาตรการการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการค้า (TRIMs) ต่อมาตรการทางกฎหมาย ด้านการลงทุนจากต่างประเทศของไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
สมประสงค์ เนตรสว่าง . ผลกระทบจากมาตรการการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการค้า (TRIMs) ต่อมาตรการทางกฎหมาย ด้านการลงทุนจากต่างประเทศของไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.