ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินวัฏจักรชีวิตของตู้เย็นพาณิชย์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินวัฏจักรชีวิตของตู้เย็นพาณิชย์
นักวิจัย : เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=9050
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์นี้จะศึกษาการประเมินวัฏจักรชีวิตของตู้เย็นพาณิชย์ โดยใช้ 2 วิธี คือ 1. Numerical Environmental Total Standard [NETS] 2.วิธีการ ประเมินวัฏจักรชีวิตที่ถูกพัฒนาขึ้นเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรียกว่า SimaPro โดยที่การศึกษานี้จะพิจารณาถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน รวมถึงการวิเคราะห์หาผลกระทบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสารทำความเย็นจาก R12 เป็น R134a งานวิจัยนี้ได้มีการวิเคราะห์ตู้เย็นพาณิชย์ 3 รุ่น ด้วยกัน แบ่งเป็น รุ่น CRB120 ขนาดเล็กมี 1 ประตู รุ่น CRB180 ขนาดกลาง มี 2 ประตู และ CRB240 ขนาดใหญ่ มี 3 ประตู โดยที่ตู้เย็นพาณิชย์ CRB120 สามารถใช้สารทำความเย็นได้ ทั้ง R12 และ R134a โดยที่อุปกรณ์สำคัญของตู้เย็นพาณิชย์ไม่ได้มีการ เปลี่ยนแปลง จากผลการศึกษาวิเคราะห์ด้วยวิธี [NETS] และโปรแกรม SimaPro พบว่า ตู้เย็นพาณิชย์ CRB120 ที่ใช้ R12 เป็นสารทำความเย็นนี้มีค่า EER เท่ากับ 8.57 Btu/h/W ถูกพบว่ามีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมรวม เท่ากับ 43.78 [NETS] และ 11.4 PE(,T) และตู้เย็นพาณิชย์ CRB120 ที่ใช้ R134a เป็นสารทำความเย็นมีค่า EER เท่ากับ 5.58 Btu/h/W จะมีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมรวมเท่ากับ 56.40 [NETS] และ 16.6 PE(,t) ซึ่งเป็นข้อสังเกตสำหรับตู้เย็นพาณิชย์รุ่น CRB120 ว่า ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมรวมของตู้เย็นพาณิชย์ CRB120(R134a)จะมีผลกระทบทาง สิ่งแวดล้อมากกว่า ถ้ามีการประเมินค่าด้วยวิธีของ LCA โดยในกรณีที่ตู้เย็น พาณิชย์ใช้สารทำความเย็น R134a มีค่า EER น้อยกว่า 8.6 Btu/h/W ที่เป็น เช่นนี้เพราะว่าตู้เย็นพาณิชย์ CRB120 (R134a) จะมีอัตราการใช้ไฟฟ้ามากกว่า ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่สูงกว่า คือการลดลงของเชื้อเพลิงฟอสซิล และปัญหาภาวะกรดในบรรยากาศ

บรรณานุกรม :
เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล . (2545). การประเมินวัฏจักรชีวิตของตู้เย็นพาณิชย์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล . 2545. "การประเมินวัฏจักรชีวิตของตู้เย็นพาณิชย์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล . "การประเมินวัฏจักรชีวิตของตู้เย็นพาณิชย์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล . การประเมินวัฏจักรชีวิตของตู้เย็นพาณิชย์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.