ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมประชาธิปไตยของเยาวชนในโครงการฝึกอบรมวิทยากรเผยแพร่ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมประชาธิปไตยของเยาวชนในโครงการฝึกอบรมวิทยากรเผยแพร่ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ
นักวิจัย : วรรัตน์ ชัยชนะ, 2517-
คำค้น : เยาวชน -- กิจกรรมทางการเมือง , ประชาธิปไตย , การสื่อสาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธนวดี บุญลือ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741744854 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1047
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึง ความรู้ ทัศนคติ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และพฤติกรรมประชาธิปไตยของเยาวชนจากการเข้าอบรมในโครงการฝึกอบรมวิทยากรเผยแพร่ประชาธิปไตย และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และพฤติกรรมประชาธิปไตยของเยาวชนจากการเข้ารับการอบรมในโครงการฝึกอบรมวิทยากรเผยแพร่ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา มีจำนวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างเจาะจง จากเยาวชนอายุ 14 18 ปี ที่รับการอบรมทางด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจากวิทยากรเผยแพร่ประชาธิปไตย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสถิติ t-test,One-way ANOVA และค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การประมวลผลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/Pc+ ผลการวิจัยพบว่า 1. กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 16 17 ปี เป็นนักเรียนระดับอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 2. กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับปานกลาง มีทัศนคติเป็นกลางต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีความคาดหวังจากการอบรมและความพึงพอใจต่อการอบรมจากวิทยากรเผยแพร่ประชาธิปไตยอยู่ในระดับสูง แต่มีพฤติกรรมประชาธิปไตยในระดับต่ำ 3. ลักษณะทางประชากร ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ยกเว้นตัวแปรเพศ ที่มีความสัมพันธ์กับความรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ เพศหญิงมีความรู้มากกว่า เพศชาย 4. ลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย 5. ลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ ไม่มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังและความพึงพอใจ ต่อการเข้าอบรม6. ลักษณะทางประชากร ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมประชาธิปไตย ยกเว้น ตัวแปรเรื่องเพศที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ เพศชายมีพฤติกรรมประชาธิปไตยมากกว่าเพศหญิง 7. ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมของเยาวชนไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมประชาธิปไตยของเยาวชน 8. ทัศนคติของเยาวชนต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมประชาธิปไตยของเยาวชน 9. ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมของเยาวชนไม่มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังของเยาวชน 10. ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมของเยาวชน 11. ทัศนคติของเยาวชนต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของเยาวชน 12. ทัศนคติของเยาวชนต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยไม่มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังของเยาวชน 13. ความคาดหวังของเยาวชนมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของเยาวชนต่อการเข้ารับการอบรม

บรรณานุกรม :
วรรัตน์ ชัยชนะ, 2517- . (2546). ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมประชาธิปไตยของเยาวชนในโครงการฝึกอบรมวิทยากรเผยแพร่ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรรัตน์ ชัยชนะ, 2517- . 2546. "ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมประชาธิปไตยของเยาวชนในโครงการฝึกอบรมวิทยากรเผยแพร่ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรรัตน์ ชัยชนะ, 2517- . "ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมประชาธิปไตยของเยาวชนในโครงการฝึกอบรมวิทยากรเผยแพร่ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
วรรัตน์ ชัยชนะ, 2517- . ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมประชาธิปไตยของเยาวชนในโครงการฝึกอบรมวิทยากรเผยแพร่ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.