ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และความต้องการอี-กอฟเวิร์นเม้นท์ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และความต้องการอี-กอฟเวิร์นเม้นท์ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : เบญจพร บรรเจิดกิจ, 2520-
คำค้น : การเปิดรับข่าวสาร , อินเตอร์เน็ตในการบริหารรัฐกิจ--ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปรมะ สตะเวทิน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741736134 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1038
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และความต้องการอี-กอฟเวิร์นเม้นท์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ประมวลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS/PC[superscript +] และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าที, การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว, สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และสหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ประชาชนที่มีเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้แตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับอี-กอฟเวิร์นเมนท์ ไม่แตกต่างกัน 2. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความรู้เกี่ยวกับอี-กอฟเวิร์นเม้นท์แตกต่างกัน 3. ประชาชนที่มีเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้แตกต่างกันมีทัศนคติต่ออี-กอฟเวิร์นเม้นท์ไม่แตกต่างกัน 4. ประชาชนที่มีอาชีพและรายได้แตกต่างกันมีความต้องการอี-กอฟเวิร์นเม้นท์แตกต่างกัน 5. การเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กับความรู้ ทัศนคติ และความต้องการอี-กอฟเวิร์นเม้นท์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 6. ความรู้มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่ออี-กอฟเวิร์นเม้นท์ แต่ความรู้ไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการอี-กอฟเวิร์นเม้นท์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 7. ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับความต้องการอี-กอฟเวิร์นเม้นท์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 8. ทัศนคติเป็นตัวแปรที่อธิบายความต้องการอี-กอฟเวิร์นเม้นท์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครได้มากที่สุด

บรรณานุกรม :
เบญจพร บรรเจิดกิจ, 2520- . (2546). การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และความต้องการอี-กอฟเวิร์นเม้นท์ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เบญจพร บรรเจิดกิจ, 2520- . 2546. "การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และความต้องการอี-กอฟเวิร์นเม้นท์ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เบญจพร บรรเจิดกิจ, 2520- . "การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และความต้องการอี-กอฟเวิร์นเม้นท์ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
เบญจพร บรรเจิดกิจ, 2520- . การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และความต้องการอี-กอฟเวิร์นเม้นท์ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.