ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับเด็กในไทยรัฐ และการสำรวจการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับเด็กในไทยรัฐ และการสำรวจการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : อมรรัตน์ ชาญวิเศษ, 2518-
คำค้น : หนังสือพิมพ์ , การวิเคราะห์เนื้อหา , การเปิดรับข่าวสาร , สิทธิเด็ก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธนวดี บุญลือ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741748655 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1036
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

ศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเด็กจากการนำเสนอของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และศึกษาการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับเด็ก ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับสิทธิเด็กของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในการวิจัยเชิงสำรวจยังได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากร การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับเด็ก ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับสิทธิเด็ก การวิเคราะห์เนื้อหาข่าวเกี่ยวกับเด็กในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้เลือกหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ที่ตีพิมพ์ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2545-31 กรกฎาคม 2546 รวมจำนวน 365 ฉบับ และการวิจัยเชิงสำรวจประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่จำนวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS และคำนวณโดยใช้ค่าสถิติคือ ความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวและสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิเคราะห์เนื้อหาข่าวพบว่า หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับเด็ก ในประเด็นเด็กกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ มากที่สุด รองลงมาคือข่าวการศึกษาของเด็ก และข่าวเด็กถูกข่มขืน ข่าวที่นำเสนอส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของข่าวทั้งข่าวใหญ่ในหน้าหนึ่ง และข่าวธรรมดาในหน้าต่างๆ โดยเป็นข่าวที่มีทิศทางลบมากที่สุด และมีแหล่งข่าวจากบุคคลในองค์กรภาครัฐมากที่สุด รองลงมาคือแหล่งข่าวจากตำรวจ และสถานศึกษา ผลการวิจัยเชิงสำรวจพบว่า 1. ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับเด็ก ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับสิทธิเด็กไม่แตกต่างกัน 2. ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับเด็กแตกต่างกัน แต่มีความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับสิทธิเด็กไม่แตกต่างกัน 3. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาและอาชีพแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับเด็ก ความรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับ สิทธิเด็กแตกต่างกัน 4. ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับเด็ก จากสื่อมวลชนและสื่อเฉพาะกิจ และมีทัศนคติเกี่ยวกับสิทธิเด็กไม่แตกต่างกัน แต่มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับเด็กจากสื่อบุคคล และมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กแตกต่างกัน 5. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับเด็กไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็ก 6. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับเด็กจากสื่อมวลชนและสื่อบุคคล มีความสัมพันธ์กับทัศนคติเกี่ยวกับสิทธิเด็ก แต่การ เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับเด็กจากสื่อเฉพาะกิจ ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติเกี่ยวกับสตรีเด็ก 7. ความรู้มีความสมพันธ์กับทัศนคติเกี่ยวกับสิทธิเด็ก

บรรณานุกรม :
อมรรัตน์ ชาญวิเศษ, 2518- . (2546). การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับเด็กในไทยรัฐ และการสำรวจการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อมรรัตน์ ชาญวิเศษ, 2518- . 2546. "การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับเด็กในไทยรัฐ และการสำรวจการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อมรรัตน์ ชาญวิเศษ, 2518- . "การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับเด็กในไทยรัฐ และการสำรวจการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
อมรรัตน์ ชาญวิเศษ, 2518- . การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับเด็กในไทยรัฐ และการสำรวจการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.