ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โครงการตราสินค้าไทย ของกรมส่งเสริมการส่งออก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โครงการตราสินค้าไทย ของกรมส่งเสริมการส่งออก
นักวิจัย : พัชราภา เขียวขำ
คำค้น : ชื่อตราผลิตภัณฑ์--ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741738625 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1031
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษากลยุทธ์ประชาสัมพันธ์โครงการตราสินค้าไทยของกรมส่งเสริมการส่งออก โดยใช้วิธีการศึกษา 3 วิธีการดังนี้ วิเคราะห์แผนการประชาสัมพันธ์ และ ช่องทาง ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ วางแผนงาน และ วิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถาม เพื่อศึกษา การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ และทัศนคติ ที่มี ต่อโครงการตราสินค้าไทยโดยประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าร้อยละ และ การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ผลการวิจัยพบว่า โครงการตราสินค้าไทย เน้นการสร้างมาตรฐาน ของสินค้า และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศชาติ แต่ปัญหาของโครงการ คือ บุคลากรไม่เพียงพอในการทำงาน กลยุทธ์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ คือ การใช้สื่อผสมทุกประเภทในการเข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย กลยุทธ์ในการสร้างตราสินค้าไทย กลยุทธ์ในการวางกรอบขั้นตอนการวางแผน กลยุทธ์ในการใช้สื่อในการเผยแพร่ข่าวสาร กลยุทธ์ลักษณะการดำเนินการประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์การโน้มน้าวและจูงใจ กลยุทธ์การจัดหน่วยงาน กลยุทธ์การรับรู้ถึงความสำคัญ และ ความจำเป็น กลยุทธ์แห่งการสะท้อนกลับ จากทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับโครงการตราสินค้าไทย จากสื่อมวลชน สื่อบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อโครงการตราสินค้าไทย 2. การเปิดรับข่าวสารของโครงการตราสินค้าไทย มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ การรับรู้เกี่ยวกับโครงการตราสินค้าไทย 3. การรับรู้เกี่ยวกับโครงการตราสินค้าไทย มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติที่มีต่อ โครงการตราสินค้าไทย

บรรณานุกรม :
พัชราภา เขียวขำ . (2546). กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โครงการตราสินค้าไทย ของกรมส่งเสริมการส่งออก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชราภา เขียวขำ . 2546. "กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โครงการตราสินค้าไทย ของกรมส่งเสริมการส่งออก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชราภา เขียวขำ . "กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โครงการตราสินค้าไทย ของกรมส่งเสริมการส่งออก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
พัชราภา เขียวขำ . กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โครงการตราสินค้าไทย ของกรมส่งเสริมการส่งออก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.