ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสื่อสารในวังหลวง กรุงรัตนโกสินทร์ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสื่อสารในวังหลวง กรุงรัตนโกสินทร์ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
นักวิจัย : สุวดี พันธุ์พานิช, 2523-
คำค้น : ดารารัศมี, พระราชชายา เจ้า, 2416-2476 , อัตลักษณ์ , ความขัดแย้ง (จิตวิทยา) , วังหลวง , การสื่อสาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741752709 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1021
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)-- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การศึกษาเรื่อง การสื่อสารในวังหลวงกรุงรัตนโกสินทร์ ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์การสื่อสารในวังหลวง กรุงรัตนโกสินทร์ ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ทั้ง 3 รูปแบบ ได้แก่ การสื่อสารเพื่อคงอัตลักษณ์ การสื่อสารเพื่อขจัดความขัดแย้ง และการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และ 2) (จากข้อ 1) เพื่อวิเคราะห์วิธีการและผลของการสื่อสารในวังหลวงของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยทางประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากเอกสารและจากการสัมภาษณ์ทายาทพระราชชายาฯ และนักวิชาการ ผลการศึกษามีดังนี้ สถานการณ์การสื่อสารทั้ง 3 รูปแบบ : การสื่อสารเพื่อคงอัตลักษณ์การสื่อสารเพื่อขจัดความขัดแย้ง และการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เกิดจากสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับ แรงจูงใจในการสื่อสารนั้นเกิดจากความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของชาวล้านนา การได้รับการสนับสนุนจากเจ้านายจักรีวงศ์ และอุปนิสัยส่วนพระองค์ของพระราชชายาฯ โดยจุดมุ่งหมายของการสื่อสารนั้นเพื่อสร้างการยอมรับ ทั้งจากเจ้านายราชวงศ์จักรีและผู้คนอื่นๆ ที่อยู่ในวังหลวง วิธีการสื่อสารที่พระราชชายาฯ เลือกใช้นั้น เน้นการสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นหลักผ่านทั้งสื่อบุคคล และสื่อสัญลักษณ์ ซึ่งวิธีการสื่อสารนั้นนำมาซึ่งผลการสื่อสารหลายลักษณะ เพราะนอกจากจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์หลายประการ ได้แก่ การสร้างการยอมรับ การยกระดับฐานะพระราชชายาฯ และสตรีล้านนา รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาล้านนาเมื่อพระราชชายาฯ เสด็จกลับไปประทับที่จังหวัดเชียงใหม่ ผลของการสื่อสารก็นำมาซึ่งทุกประโยชน์อีกด้วย ทั้งนี้วิธีการและผลของการสื่อสารหนึ่งก็ยังเป็นสาเหตุที่นำมาซึ่งการสื่อสารอื่นๆ อีกด้วย

บรรณานุกรม :
สุวดี พันธุ์พานิช, 2523- . (2546). การสื่อสารในวังหลวง กรุงรัตนโกสินทร์ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวดี พันธุ์พานิช, 2523- . 2546. "การสื่อสารในวังหลวง กรุงรัตนโกสินทร์ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวดี พันธุ์พานิช, 2523- . "การสื่อสารในวังหลวง กรุงรัตนโกสินทร์ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
สุวดี พันธุ์พานิช, 2523- . การสื่อสารในวังหลวง กรุงรัตนโกสินทร์ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.