ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
นักวิจัย : เสาว์รส ผจญทรพรรค, 2515-
คำค้น : องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย , บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ , นโยบายสาธารณะ , การนำนโยบายไปปฏิบัติ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริชัย ศิริกายะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741750838 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1015
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

ศึกษาเพื่อให้เข้าใจถึงการกำหนดนโยบายทางด้านนโยบาย การให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย และเพื่อให้เข้าใจถึงการปฏิบัติตามนโยบายการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ขององค์การโทรศัพท์ และเพื่อให้เข้าใจถึงผลที่เกิดจากนโยบายการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ การศึกษาในงานวิจัยนี้เป็นการวิจัยคุณภาพในวิธีการวิจัย โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการการกำหนดนโยบายมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า การกำหนดนโยบายให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ ไม่มีตัวนโยบายที่ชัดเจนในการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ โดยการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ ได้ใช้หลักเกณฑ์การให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ ที่มีอยู่ในสัญญาเป็นตัวควบคุมการให้บริการ และไม่มีนโยบายการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ออกมาอย่างชัดเจน จึงทำให้บริษัทร่วมการงานและร่วมลงทุนทั้ง 9 บริษัท ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ โดยผลที่เกิดทำให้เกิดรายการบริการเป็นจำนวนมากซึ่งมีข้อมูลทั้งด้านพยากรณ์ ด้านกีฬา ด้านสนทนา ด้านดาวน์โหลดริงโทนและโลโก้ และด้านบริการข้อมูลทั่วไป ให้บริการประชาชน ซึ่งบริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์เป็นลักษณะเนื้อหาของข้อมูลอย่างเดียวกับ สื่อสารมวลชนที่ให้บริการส่วนบุคคล

บรรณานุกรม :
เสาว์รส ผจญทรพรรค, 2515- . (2546). นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสาว์รส ผจญทรพรรค, 2515- . 2546. "นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสาว์รส ผจญทรพรรค, 2515- . "นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
เสาว์รส ผจญทรพรรค, 2515- . นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.