ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประชาสัมพันธ์กับการยอมรับโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประชาสัมพันธ์กับการยอมรับโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค
นักวิจัย : ทิพย์มณี ไชยไพบูลย์วงศ์, 2525-
คำค้น : โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค , การเปิดรับข่าวสาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธนวดี บุญลือ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741710003 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1006
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติต่อโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย t-test, One-way ANOVA และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ซึ่งประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้ 1) การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคจากสื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจมีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับโครงการ 2) การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคจากสื่อมวลชนและสื่อบุคคล มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อโครงการ 3) ความรู้เกี่ยวกับโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อโครงการ 4) ประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้แตกต่างกันเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคจากสื่อมวลชนและสื่อบุคคลแตกต่างกัน 5) ประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้แตกต่างกันมีความรู้เกี่ยวกับโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคแตกต่างกัน 6) ประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้แตกต่างกันมีทัศนคติต่อโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคแตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
ทิพย์มณี ไชยไพบูลย์วงศ์, 2525- . (2545). การประชาสัมพันธ์กับการยอมรับโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทิพย์มณี ไชยไพบูลย์วงศ์, 2525- . 2545. "การประชาสัมพันธ์กับการยอมรับโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทิพย์มณี ไชยไพบูลย์วงศ์, 2525- . "การประชาสัมพันธ์กับการยอมรับโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ทิพย์มณี ไชยไพบูลย์วงศ์, 2525- . การประชาสัมพันธ์กับการยอมรับโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.