ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระแสความคิดที่หยุดนิ่งและความคิดที่เคลื่อนไหวกรณีข่าวสารเณรีในหนังสือพิมพ์รายวัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระแสความคิดที่หยุดนิ่งและความคิดที่เคลื่อนไหวกรณีข่าวสารเณรีในหนังสือพิมพ์รายวัน
นักวิจัย : วลีรัตน์ อนุตรวัฒนกุล, 2520-
คำค้น : ข่าวหนังสือพิมพ์ , หนังสือพิมพ์ , การวิเคราะห์เนื้อหา , สามเณรี , ข่าว , การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิลาสินี พิพิธกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741710909 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1004
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงลักษณะและทิศทางของวาระสาธารณะที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากจากเปิดพื้นที่ผ่านหนังสือพิมพ์ของฝ่ายที่คัดค้านกับฝ่ายที่สนับสนุน ในกรณีการบวชสามเณรี และเพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยและมายาคติทางวิชาชีพวารสารศาสตร์ที่มีส่วนกำหนดรูปแบบและแนวทางการนำเสนอข่าวสามเณรีของหนังสือพิมพ์ จากการวิเคราะห์เนื้อหาการนำเสนอข่าวสามเณรีของหนังสือพิมพ์รายวัน 8 ชื่อฉบับ ตั้งแต่ช่วงเวลา เมษายน 2544 กุมภาพันธ์ 2545 ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบเนื้อหาในการรายงานข่าวสามเณรีของหนังสือพิมพ์มีลักษณะ 1. คัดเลือกแหล่งข่าวที่มีทัศนะช่วยสนับสนุนให้ฝ่ายเดียวกันกับหนังสือพิมพ์มีภาพลักษณ์ที่ดี 2. การให้น้ำหนักข่าวแก่ฝ่ายเดียวกัน 3. การสร้างแหล่งอ้างอิงในข่าวให้มีความน่าเชื่อถือ 4. การใช้ภาษาสร้างความหมาย 5. การสร้างแบบแผนในการเขียนข่าว สำหรับการเป็นพื้นที่ทางความคิดของหนังสือพิมพ์ มี 3 แบบ คือ 1. พื้นที่ทางความคิดแบบหยุดนิ่ง 2.พื้นที่ทางความคิดแบบเปิด 3. พื้นที่ทางความคิดแบบเคลื่อนไหว โดยพบว่าการเป็นพื้นที่ทั้ง 3 แบบนั้น ถูกแฝงด้วยมายาคติทางวิชาชีพและมายาคติทางเพศในประเด็นของวาระสาธารณะ พบว่า วาระสาธารณะที่เกิดจากการเปิดพื้นที่ทางความคิดของหนังสือพิมพ์มีลักษณะเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการมีสามเณรีในประเทศไทย แต่วาระสาธารณะที่เกิดจากการเปิดพื้นที่ทางความคิดของหนังสือพิมพ์นั้น ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมหรือความรู้ทางด้านสติปัญญาที่แท้จริง

บรรณานุกรม :
วลีรัตน์ อนุตรวัฒนกุล, 2520- . (2545). กระแสความคิดที่หยุดนิ่งและความคิดที่เคลื่อนไหวกรณีข่าวสารเณรีในหนังสือพิมพ์รายวัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วลีรัตน์ อนุตรวัฒนกุล, 2520- . 2545. "กระแสความคิดที่หยุดนิ่งและความคิดที่เคลื่อนไหวกรณีข่าวสารเณรีในหนังสือพิมพ์รายวัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วลีรัตน์ อนุตรวัฒนกุล, 2520- . "กระแสความคิดที่หยุดนิ่งและความคิดที่เคลื่อนไหวกรณีข่าวสารเณรีในหนังสือพิมพ์รายวัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
วลีรัตน์ อนุตรวัฒนกุล, 2520- . กระแสความคิดที่หยุดนิ่งและความคิดที่เคลื่อนไหวกรณีข่าวสารเณรีในหนังสือพิมพ์รายวัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.