ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการสื่อสารของเครือข่ายวิทยุสมัครเล่นในภาวะวิกฤต

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการสื่อสารของเครือข่ายวิทยุสมัครเล่นในภาวะวิกฤต
นักวิจัย : อภิสรา เกิดชูชื่น, 2521-
คำค้น : การสื่อสาร--การวิเคราะห์ข่ายงาน , การสื่อสารความเสี่ยง , นักวิทยุสมัครเล่น
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปาริชาต สถาปิตานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741717814 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1003
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารของเครือข่ายวิทยุสมัครเล่น ในภาวะวิกฤต โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักวิทยุสมัครเล่นในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า 1. นักวิทยุสมัครเล่น มีการสื่อสารเป็นรูปแบบเครือข่าย โดยมีลักษณะเป็นเครือข่ายย่อยซ้อนอยู่ในเครือข่ายใหญ่ การสื่อสารภายในเครือข่ายเป็นการสื่อสารในแนวนอน โดยใช้การสื่อสารแบบสอบทาง และแบบกระจายอำนาจ บุคคลที่สื่อสารกันภายในเครือข่ายวิทยุสมัครเล่น ได้แก่ สมาชิก และพันธมิตร การสื่อสารในประเด็นที่ต่างกันจะมีรูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างกัน โดยมีสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดขอนแก่นและประธานของกลุ่มและชมรมต่างๆ เป็นแกนนำและศูนย์กลางในการกระจายข่าวสารไปยังสมาชิก 2. ประเด็นในการสื่อสารภายในเครือข่าย ได้แก่ ก.การสื่อสารในเรื่องเกี่ยวกับระเบียบราชการและข้อบังคับเกี่ยวกับนักวิทยุสมัครเล่น ข. ความเคลื่อนไหวของนักวิทยุสมัครเล่น ค. กิจกรรมเพื่อสังคม ง. เรื่องส่วนตัว 3. หากวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดความสัมพันธ์ในเครือข่ายการสื่อสาร พบว่า เครือข่ายการสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่นเป็นเครือข่ายที่มีการครอบงำต่ำ มีความยืดหยุ่นสูง มีความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มีความสมดุลย์สูงและเป็นเครือข่ายเปิด 4. เมื่อเกิดภาวะวิกฤต เครือข่ายจะมีการประสานความร่วมมือกับพันธมิตรในการแก้ไขภาวะวิกฤตนั้นๆ โดยรูปแบบการสื่อสารจะแตกต่างกันไปแล้วแต่เหตุการณ์ การสื่อสารในภาวะวิกฤตเป็นการสื่อสารแบบรวมศูนย์ โดยทุกเหตุการณ์ตำรวจจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสาร ช่องทางหลักได้แก่ การสื่อสารผ่านทางวิทยุคมนาคม ส่วนช่องทางการสื่อสารของ ได้แก่โทรศัพท์

บรรณานุกรม :
อภิสรา เกิดชูชื่น, 2521- . (2545). รูปแบบการสื่อสารของเครือข่ายวิทยุสมัครเล่นในภาวะวิกฤต.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภิสรา เกิดชูชื่น, 2521- . 2545. "รูปแบบการสื่อสารของเครือข่ายวิทยุสมัครเล่นในภาวะวิกฤต".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภิสรา เกิดชูชื่น, 2521- . "รูปแบบการสื่อสารของเครือข่ายวิทยุสมัครเล่นในภาวะวิกฤต."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
อภิสรา เกิดชูชื่น, 2521- . รูปแบบการสื่อสารของเครือข่ายวิทยุสมัครเล่นในภาวะวิกฤต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.