ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาของนิทานไทยบนสื่ออินเตอร์เน็ต

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาของนิทานไทยบนสื่ออินเตอร์เน็ต
นักวิจัย : สุกัญญา ตั้งเรืองเกียรติ
คำค้น : นิทาน , จริยธรรม , การเล่านิทาน , เว็บไซต์--การออกแบบ , อินเตอร์เน็ต , การสื่อสาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741724861 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1002
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ศึกษารูปแบบและเนื้อหาของนิทานไทยบนสื่ออินเตอร์เน็ต โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) เว็บไซต์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างการศึกษามีทั้งสิ้น 6 เว็บไซต์ ได้แก่ beekids.com, everykid.com, childthai.org, kidsquare.com, nitanbox.com/tale.htm และ geocities.com/paris/library/7749 ผลการศึกษาพบว่า 1. ด้านรูปแบบ องค์ประกอบหลักที่ใช้ในการนำเสนอ คือ เนื้อหาของนิทาน ส่วนต่อมาคือจุดเชื่อมโยง (link) การวิจัยยังพบว่า เกือบทุกเว็บไซต์ใช้ภาพประกอบการนำเสนอ เป็นภาพนิ่ง มีทั้งภาพการ์ตูน รูปภาพจริง และพบการนำเสนอภาพการ์ตูนเคลื่อนไหวด้วย สำหรับองค์ประกอบด้านเสียงพบใน 2 เว็บไซต์ อย่างไรก็ดี เว็บไซต์ที่ใช้ภาพการ์ตูนเคลื่อนไหวและเสียง จะใช้เวลาในการดาวน์โหลดประมาณ 3-10 นาทีต่อหน้า การออกแบบเว็บเพจที่ใช้นำเสนอนิทานไทยนั้น พบว่าจัดองค์ประกอบดี มีการลำดับความสำคัญก่อนหลัง มีบุคลิกเฉพาะตัว การเรียงร้อยส่วนต่างๆ ของนิทานในแต่ละเว็บไซต์ทำได้อย่างสม่ำเสมอ 2. ในด้านของเนื้อหานิทาน พบว่า เป็นนิทานคติมากที่สุด โดยแง่คิดด้านจริยธรรมที่นำเสนอในนิทานแต่ละเว็บไซต์จะคล้ายกัน คือ ด้านของความมีสติปัญญา และความยึดมั่นในคุณธรรม ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสามัคคี ด้านการพึ่งพาตนเอง ด้านความขยันหมั่นเพียร ด้านความประหยัดและความมีวินัย จากการวิจัยไม่พบการนำเสนอแง่คิดทางจริยธรรม ด้านความรักชาติในนิทานไทยบนสื่ออินเตอร์เน็ต

บรรณานุกรม :
สุกัญญา ตั้งเรืองเกียรติ . (2545). การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาของนิทานไทยบนสื่ออินเตอร์เน็ต.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุกัญญา ตั้งเรืองเกียรติ . 2545. "การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาของนิทานไทยบนสื่ออินเตอร์เน็ต".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุกัญญา ตั้งเรืองเกียรติ . "การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาของนิทานไทยบนสื่ออินเตอร์เน็ต."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
สุกัญญา ตั้งเรืองเกียรติ . การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาของนิทานไทยบนสื่ออินเตอร์เน็ต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.