ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางในการสื่อสารเรื่องเพศศึกษาในครอบครัว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางในการสื่อสารเรื่องเพศศึกษาในครอบครัว
นักวิจัย : มธุรดา เจริญทวีทรัพย์
คำค้น : เพศศึกษา , จิตวิทยาวัยรุ่น , ครอบครัว , ความสัมพันธ์ในครอบครัว , การสื่อสารในครอบครัว
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธนวดี บุญลือ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741730497 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/992
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ศึกษาแนวทางในการสื่อสารเรื่องเพศศึกษา ในครอบครัวของพ่อแม่ที่มีลูกวัยรุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพปัญหาเกี่ยวกับเพศศึกษา ผลกระทบต่อวัยรุ่นและแนวทางแก้ไขปัญหา 2) วิธีการสอนเพศศึกษาในครอบครัวของพ่อแม่ 3) การเปิดรับข่าวสารและการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาของพ่อแม่ 4) แนวทางในการสอนเรื่องเพศศึกษาที่เหมาะสมกับวัยรุ่น การศึกษาวิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีระยะเวลาในการเก็บข้อมูลรวม 3 เดือน การได้มาซึ่งผู้ให้ข้อมูลสำคัญ คือ พ่อแม่ที่มีลูกวัยรุ่น จำนวน 50 ครอบครัว เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ กรอบแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาของวัยรุ่นที่พ่อแม่เป็นห่วงและหนักใจมากที่สุด คือปัญหายาเสพติด รองลงมาคือปัญหาเกี่ยวกับเพศศึกษาของวัยรุ่น แนวทางแก้ไขปัญหาต้องเริ่มจากการสร้างความรัก ความอบอุ่นและความเข้าใจในครองครัว ดูแลเรื่องการคบเพื่อนของวัยรุ่น ความร่วมมือจากโรงเรียน ชุมชนและสังคมในการแก้ปัญหา สื่อที่พ่อแม่เปิดรับมากที่สุดคือโทรทัศน์และสื่อบุคคล วิธีการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาของพ่อแม่ ได้แก่ การดูรายการเพศศึกษาทางโทรทัศน์ ปรึกษากับพ่อแม่ที่มีลูกวัยรุ่นเหมือนกัน ถามจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ และหาหนังสือเกี่ยวกับเพศศึกษามาอ่าน แนวทางในการสอนเพศศึกษาที่เหมมาะสมกับวัยรุ่น คือ การสอนโดยพ่อแม่ หรือสอนโดยญาติคนใกล้ชิด หรือครูอาจารย์ แพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เนื้หาสาระที่ควรจะสอนคือ เนื้อสาระเกี่ยวกับเพศศึกษาโดยทั่วไป ที่มีความต่อเนื่องและครอบคลุมสตั้งแต่เล็กจนโต นอกจากนี้ยังควรเน้นเรื่องความประพฤติและการวางตัวของวัยรุ่น เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกัน เน้นเรื่องธรรมชาติชายหญิง และที่สำคัญควรจะสอนหลักศีลธรรมและจริยธรรมควบคู่ไปด้วย

บรรณานุกรม :
มธุรดา เจริญทวีทรัพย์ . (2545). แนวทางในการสื่อสารเรื่องเพศศึกษาในครอบครัว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มธุรดา เจริญทวีทรัพย์ . 2545. "แนวทางในการสื่อสารเรื่องเพศศึกษาในครอบครัว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มธุรดา เจริญทวีทรัพย์ . "แนวทางในการสื่อสารเรื่องเพศศึกษาในครอบครัว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
มธุรดา เจริญทวีทรัพย์ . แนวทางในการสื่อสารเรื่องเพศศึกษาในครอบครัว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.