ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการสื่อสารในการแปรรูปโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการสื่อสารในการแปรรูปโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
นักวิจัย : ศิรินันต์ ลิมปนชัยพรกุล, 2521-
คำค้น : โรงพยาบาลบ้านแพ้ว , การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ , การสื่อสาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปาริชาต สถาปิตานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741727453 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/991
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลุ่มบุคคลที่มีบทบาทในการสื่อสารเกี่ยวกับการแปรรูปของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว กระบวนการสื่อสารเกี่ยวกับการแปรรูปของโรงพยาบาลบ้านแพ้วเป็นโรงพยาบาลในกำกับของรัฐ ปัจจัยการสื่อสารที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการแปรรูปของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยการศึกษาจากเอกสารและสัมภาษณ์เจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ผลการวิจัยพบว่า 1. กลุ่มบุคคลที่มีบทบาทในการสื่อสารเกี่ยวกับการแปรรูปโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ประกอบด้วย 5 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มแกนนำปฏิรูป (2) กลุ่มพันธมิตรในพื้นที่และกลุ่มพันธมิตรนอกพื้นที่ (3) กลุ่มแกนนำคัดค้าน (4) กลุ่มสนับสนุนการคัดค้าน (5) สื่อมวลชน กระบวนการสื่อสารเกี่ยวกับการแปรรูป แบ่งออกเป็น 5 ระยะ คือ (1) ระยะฟื้นฟู ประกอบด้วย การที่ผู้อำนวยการตั้งปุจฉา-วิสัชนากับตนเอง การค้นหาข้อมูล การเข้าหาพันธมิตรในพื้นที่ การสร้างการยอมรับจากคนไข้และญาติ และสานสัมพันธ์กับชุมชน (2) ระยะทดลอง ประกอบด้วย การเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในด้านเป็นคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลภาคเอกชนและด้านการสนับสนุนงบประมาณ และการดำเนินการบริหารแบบกึ่งรัฐกึ่งเอกชน (3) ระยะตัดสินใจ ประกอบด้วย การปรึกษาหารือกับพันธมิตรในพื้นที่ และเผยแพร่ผลการตัดสินใจกับสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล (4) ระยะผลักดันสู่การปฏิบัติจริง ประกอบด้วย การสร้างความเข้าใจกับชุมชน การผลักดันเจ้าหน้าที่ การดำเนินการด้านกฎหมาย และการบอกกล่าวความคืบหน้า (5) ระยะพัฒนา ประกอบด้วยการประชุมภายในองค์การและการประชุมภายนอกองค์การ 2. ปัจจัยการสื่อสารที่มีผลต่อความสำเร็จ มี 5 ด้าน คือ (1) ปัจจัยด้านผู้ส่งสาร ได้แก่ ภาวะความเป็นผู้นำ ความน่าเชื่อถือของผู้ผลักดัน การเลือกประเด็นที่เกี่ยวกับผู้รับสาร การเสนอทางเลือกในการสื่อสาร และพันธมิตรในพื้นที่มีเครือข่ายในชุมชน (2) ปัจจัยด้านสาร ได้แก่ การสื่อสารข้อเท็จจริง (3) ปัจจัยด้านช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ การสื่อสารสองทาง การสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ และการสื่อสารหลายช่องทาง (4) ปัจจัยด้านผู้รับสาร ได้แก่ ผู้รับสารมีความคล้ายคลึงกัน และผู้รับสารสื่อสารกันเองอย่างสม่ำเสมอ (5) ปัจจัยบริบทสังคม ได้แก่ นโยบายของรัฐ แรงผลักดันจากการคัดค้าน ความตื่นตัวในการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และการมีส่วนร่วมของชุมชน

บรรณานุกรม :
ศิรินันต์ ลิมปนชัยพรกุล, 2521- . (2545). กระบวนการสื่อสารในการแปรรูปโรงพยาบาลบ้านแพ้ว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิรินันต์ ลิมปนชัยพรกุล, 2521- . 2545. "กระบวนการสื่อสารในการแปรรูปโรงพยาบาลบ้านแพ้ว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิรินันต์ ลิมปนชัยพรกุล, 2521- . "กระบวนการสื่อสารในการแปรรูปโรงพยาบาลบ้านแพ้ว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ศิรินันต์ ลิมปนชัยพรกุล, 2521- . กระบวนการสื่อสารในการแปรรูปโรงพยาบาลบ้านแพ้ว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.