ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนาการของสื่อประชาสังคมไทยบนอินเทอร์เน็ต

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนาการของสื่อประชาสังคมไทยบนอินเทอร์เน็ต
นักวิจัย : มนทกานติ์ ตปนียางกูร, 2515-
คำค้น : ประชาสังคม , การสื่อสาร , อินเตอร์เน็ต , เว็บไซต์--ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741732589 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/968
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ศึกษาเว็บไซต์ข่าวสาร 5 เว็บไซต์ คือคณะทำงานสื่อภาคประชาชน http://www.prachachon.net สำนักข่าวประชาธรรม http://www.newspnn.net บ้านนอกดอทคอมhttp://www.bannok.com ไทยทอปปิคดอทคอม http://www.thaitopic.com และเว็บท่าองค์กรพัฒนาเอกชนไทยhttp://www.thaingo.org การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพัฒนาการ รูปแบบ และเนื้อหาของเว็บไซต์ เพื่อศึกษาว่าเว็บไซต์ข่าวสารที่ศึกษามีลักษณะของสื่อประชาสังคมหรือไม่ และศึกษาว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอย่างไร ต่อการพัฒนาเว็บไซต์ข่าวสารที่ศึกษา โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) และวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ผลการวิจัยพบว่า เว็บไซต์ข่าวสารที่ศึกษาทั้ง 5 เว็บไซต์นั้นมีบทบาทที่แตกต่างกัน ในฐานะสื่อประชาสังคม โดยขณะที่เว็บไซต์ข่าวภาคประชาชนแสดงบทบาท ในแง่ของการให้ข้อมูลประชาสังคมแก่สาธารณชน ในขณะที่อีก 4 เว็บไซต์ (เว็บไซต์ของสำนักข่าวประชาธรรม เว็บไซต์ของกลุ่มศิลปวัฒนธรรมกระจกเงา เว็บไซต์ไทยทอปปิคดอทคอม และเว็บไซต์เครือข่ายเอ็นจีโอ) แสดงบทบาทดังนี้ การรายงานข่าวเชิงวารสารศาสตร์ การระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาชนบท การให้การศึกษาแก่สาธารณชนเกี่ยวกับประเด็นทางประชาสังคม และการเป็นศูนย์กลางเครือข่ายภาคประชาสังคม หรือการเป็นเว็บท่าให้ภาคประชาสังคมเรียงตามลำดับ นอกจากนี้การวิจัยยังพบอีกว่าถึงแม้อินเทอร์น็ตจะมีข้อดีหลายประการ สำหรับการสร้างเครือข่ายประชาสังคม เช่น การลดต้นทุนการผลิต การสื่อสารสองทาง ความรวดเร็ว ลักษณะอันไร้พรมแดน และลักษณะนิรนามของผู้ใช้ แต่ก็มีข้อจำกัดในการแพร่กระจายคือจำกัดเฉพาะในชนชั้นกลาง อีกทั้งการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตบนกระดานข่าวนั้น ส่วนใหญ่พบว่าเป็นการโต้เถียงโดยการใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล จึงไม่สามารถนำไปสู่ข้อสรุป หรือแนวทางในการแก้ไขหรือทางออกของปัญหาได้

บรรณานุกรม :
มนทกานติ์ ตปนียางกูร, 2515- . (2545). พัฒนาการของสื่อประชาสังคมไทยบนอินเทอร์เน็ต.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มนทกานติ์ ตปนียางกูร, 2515- . 2545. "พัฒนาการของสื่อประชาสังคมไทยบนอินเทอร์เน็ต".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มนทกานติ์ ตปนียางกูร, 2515- . "พัฒนาการของสื่อประชาสังคมไทยบนอินเทอร์เน็ต."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
มนทกานติ์ ตปนียางกูร, 2515- . พัฒนาการของสื่อประชาสังคมไทยบนอินเทอร์เน็ต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.