ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เงื่อนไขการยอมรับการใช้ข้าวโพดพันธุ์ลูกผสม กรณีศึกษาท้องที่อำเภอตากฟ้า จังหวัด นครสวรรค์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เงื่อนไขการยอมรับการใช้ข้าวโพดพันธุ์ลูกผสม กรณีศึกษาท้องที่อำเภอตากฟ้า จังหวัด นครสวรรค์
นักวิจัย : เบญจวรรณ จำรูญพงษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=5277
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ได้มีการเริ่มแนะนำข้าวโพดพันธุ์ลูกผสมสู่เกษตรกรไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 แต่อัตรา การยอมรับพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมค่อนข้างต่ำ โดยในปี พ.ศ. 2535 มีการปลูกข้าวโพดเพียง 18% ของพื้นที่ปลูกทั้งประเทศ เพื่อหาข้อมูลที่จะช่วยให้มีพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น จึงทำการศึกษา ถึงปัจจัยต่างๆ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีผลกระทบต่อการยอมรับพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม ของเกษตรกร การวิจัยได้ดำเนินการศึกษาในพื้นที่อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นพื้นที่ใหญ่ ที่สุดในการผลิตข้าวโพดในภาคเหนือ ทำการสุ่มเก็บตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 200 ครัวเรือน จาก 4 ตำบล คือ เขาชายธง อุดมธัญญา สุขสำราญ และลำพยนต์ ในปีการเพาะปลูก 2537 ทำการวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้วิธีเชิงพรรณนาโวหารและเชิงปริมาณ เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกร ในการยอมรับพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม และคุณสมบัติเด่นของเกษตรกรที่ปลูกพันธุ์ลูกผสม จำนวนของเกษตรกร 200 รายมีที่ปลูกพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมทั้งสิ้น 180 ราย เกษตรกร ส่วนใหญ่จะมีการเพาะปลูกพืชอื่นก่อนและหลังการผลิตข้าวโพดด้วย เช่น ถั่วเขียว ถั่วเหลือง งา พริก และ ข้าวโพดหวาน ก่อนการปลูกข้าวโพด สำหรับพืชที่นิยมปลูกภายหลังการเก็บเกี่ยว ข้าวโพดแล้ว คือ ข้าวฟ่าง ช่วงปลูกที่เกษตรกรนิยมปฏิบัติจะอยู่ในช่วงต้นฝน ซึ่งเริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมมีราคาเฉลี่ย 49 บาทต่อกิโลกรัม และมี อัตราการใช้ 2.8 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่ราคาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดผสมเปิด 14 บาทต่อกิโลกรัม และมีอัตราการใช้ 3 กิโลกรัมต่อไร่ ข้าวโพดพันธุ์ลูกผสมมีอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีในอัตรา 33 กิโลกรัมต่อไร่ เทียบกับพันธุ์ผสมเปิดคือ 19 กิโลกรัมต่อไร่ ปุ๋ยเคมีที่ใช้มีราคาเฉลี่ย 5 บาท ต่อกิโลกรัมปุ๋ยเคมีที่นิยมใช้คือ สูตร 16-20-0, 46-0-0 และ 15-15-15 ตามลำดับ เกษตรกร ประมาณร้อยละ 30 ทำการกำจัดวัชพืช โดยการไถพรวนในช่วง 15-30 วันหลังปลูก ปัจจัยการผลิต ข้าวโพดและแหล่งรับซื้อที่สำคัญของเกษตรกรคือ พ่อค้าในท้องถิ่น การตัดสินใจของเกษตรกรในการยอมรับพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมขึ้นอยู่กับปลายปัจจัย หนึ่งใน ปัจจัยที่สำคัญคือ สิทธิในการเป็นเจ้าของที่ดินซึ่งสำคัญต่อการได้มาซึ่งสินเชื่อทางการเกษตร จากสถาบันการเงินที่เป็นทางการ ที่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำ ผลผลิตของข้าวโพดพันธุ์ลูกผสม เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ดึงดูดใจเกษตรกรผลผลิตของข้าวโพดลูกผสมจะสูงกว่าพันธุ์ผสมเปิด คือ 587 และ 447 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ ผลการวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจพบว่า พันธุ์ลูกผสมมี กำไรสุทธิสูงกว่าพันธุ์ผสมเปิดประมาณ 41 เปอร์เซ็นต์ ประสบการณ์ในการปลูกข้าวโพดลูกผสม ที่มีผลต่อการปลูกข้าวโพดลูกผสมด้วยเช่นกัน เกษตรกรที่มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี จะมีต้นทุน การผลิตต่ำสุดคือ 1.73 บาท ต่อ กก. ผลผลิตต่อไร่สูงสุดคือ 665 กก. และจะได้รายได้ต่อไร่ สูงสุดด้วยเช่นกัน คือ 1,702 บาท และมี rate of return เท่ากับ 48 เปอร์เซ็นต์ อีกปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจ ซึ่งนำไปสู่ การยอมรับข้าวโพดพันธุ์ลูกผสม ของเกษตรกรคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและผลิต ข้าวโพดทั้งภาครัฐและเอกชน เกษตรกรที่ยอมรับพันธุ์ลูกผสมจะเป็นผู้หนึ่งที่เข้าร่วมในกิจกรรม ส่งเสริมการเกษตรเพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีด้านการผลิตข้าวโพดบ่อยครั้ง ทำให้ได้รับการถ่ายทอด ความรู้ต่างๆ ในการพัฒนาการผลิตข้าวโพดให้ดียิ่งขึ้น นอกจากปัจจัยดังกล่าวมาแล้วข้างต้น คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของเกษตรกรที่ยอมรับพันธุ์ลูกผสมคือ การใฝ่เรียนรู้ของเกษตรกร ซึ่ง เป็นแรงกระตุ้นให้เกษตรกรแสวงหาข้อมูลใหม่ๆ การเข้าร่วมกิจกรรมหลายๆ อย่างของหน่วยงาน ต่างๆ เช่น ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าวโพด เป็นต้น จากการศึกษานี้ สามารถสรุปได้ว่า ข้าวโพดพันธุ์ลูกผสมอาจจะได้รับการยอมรับจาก เกษตรกร แต่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคม การศึกษานี้ได้ยืนยันว่า ข้าวโพดพันธุ์ ลูกผสมให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงกว่า แต่ปัจจัยทางสังคมและสถาบัน เช่น สิทธิในการเป็น เจ้าของที่ดิน และสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยไม่สูงเกินไป

บรรณานุกรม :
เบญจวรรณ จำรูญพงษ์ . (2540). เงื่อนไขการยอมรับการใช้ข้าวโพดพันธุ์ลูกผสม กรณีศึกษาท้องที่อำเภอตากฟ้า จังหวัด นครสวรรค์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เบญจวรรณ จำรูญพงษ์ . 2540. "เงื่อนไขการยอมรับการใช้ข้าวโพดพันธุ์ลูกผสม กรณีศึกษาท้องที่อำเภอตากฟ้า จังหวัด นครสวรรค์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เบญจวรรณ จำรูญพงษ์ . "เงื่อนไขการยอมรับการใช้ข้าวโพดพันธุ์ลูกผสม กรณีศึกษาท้องที่อำเภอตากฟ้า จังหวัด นครสวรรค์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
เบญจวรรณ จำรูญพงษ์ . เงื่อนไขการยอมรับการใช้ข้าวโพดพันธุ์ลูกผสม กรณีศึกษาท้องที่อำเภอตากฟ้า จังหวัด นครสวรรค์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.