ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นโยบายของรัฐต่อชาวเขาในการรณรงค์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นโยบายของรัฐต่อชาวเขาในการรณรงค์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : ธรรมนูญ แก้วอำพุท
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=5190
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิจัยเรื่อง "นโยบายของรัฐต่อชาวเขาในการ รณรงค์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในอำเภอเชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่" นั้น เป็นการศึกษาเพื่อทราบรูปแบบของการมีส่วน ร่วมที่จะช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในท้องที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ทำการศึกษาในพื้นที่สูงที่มีชาวเขา อาศัยอยู่ และในพื้นที่ราบที่มีสภาพป่าเขาที่หนาแน่น ในการ ศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ตั้งสมมติฐานไว้ว่า สถานภาพทางเศรษฐกิจ และสังคม มีความสัมพันธ์ต่อความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ และชาวเขาแต่ละเผ่า มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ที่แตกต่างกัน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ มีเป้าหมายที่จะหาคำตอบให้กับการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตามนโยบายของรัฐว่า ควรที่จะดำเนินการอย่างไร เพื่อให้ ชาวเขาได้เข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ใช้แบบ สัมภาษณ์บุคคล และการสังเกตการณ์ แบบสัมภาษณ์บุคคลแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ชาวเขาเผ่าม้ง กระเหรี่ยง และลีซอ ใน 2 ตำบล คือ ตำบลทุ่งข้าวพวง และตำบลปิงโค้ง จำนวนเผ่าละ 60 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 180 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า ชาวเขาทั้ง 3 เผ่า ส่วนใหญ่แล้วมีทัศนคติที่ดีต่อนโยบาย ของรัฐในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ในส่วนของความรู้ความ เข้าใจในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้นั้น ยังอยู่ในระดับ พอใช้ ทั้งนี้การมีส่วนร่วมของชาวเขาส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ค่อนข้างสูงมาก และเป็นไปด้วยความ สมัครใจแทบทั้งสิ้น ส่วนในเรื่องของความคิดเห็นในนโยบายของ รัฐเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ส่วนใหญ่แล้วยังไม่แน่ใจ ว่าจะสำเร็จหรือไม่เพราะภาพในการอนุรักษ์ของรัฐบาลยังไม่มี ความชัดเจนเพียงพอ นอกจากนี้แล้ว ในส่วนของสมมุติฐานนั้น เป็นไปตามที่ตั้งไว้ทั้งนี้ชาวเขาแต่ละเผ่า จะมีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่แตกต่างกันออกไป เกี่ยวกับแนวคิดในการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้นั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติหลายประการด้วยกัน กล่าวคือรัฐนั้นต้องให้มีการศึกษาอบรมชาวเขาทุกเพศทุกวัย เพื่อให้เห็นคุณค่าของป่าไม้ในทุกด้าน เพื่อเป็นการปลูกฝัง ทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ปรับทิศทางการทำงาน ของหน่วยงาน ที่รับผิดชอบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้ องค์การเอกชนหรือกลุ่มต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้มากขึ้น รวมทั้งรัฐต้องพยายามผลักดันพระราชบัญญัติ เกี่ยวกับป่าชุมชนให้ออกมาโดยเร็ว เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรมากขึ้น

บรรณานุกรม :
ธรรมนูญ แก้วอำพุท . (2539). นโยบายของรัฐต่อชาวเขาในการรณรงค์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธรรมนูญ แก้วอำพุท . 2539. "นโยบายของรัฐต่อชาวเขาในการรณรงค์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธรรมนูญ แก้วอำพุท . "นโยบายของรัฐต่อชาวเขาในการรณรงค์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
ธรรมนูญ แก้วอำพุท . นโยบายของรัฐต่อชาวเขาในการรณรงค์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.