ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสอนการอ่านเพื่อเพิ่มความสามารถในการคิดเชิงวิจารณ์ ตามการวิจารณ์แนวสุนทรียศาสตร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสอนการอ่านเพื่อเพิ่มความสามารถในการคิดเชิงวิจารณ์ ตามการวิจารณ์แนวสุนทรียศาสตร์
นักวิจัย : สุรพงษ์ ยิ้มละมัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=5025
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการคิด เชิงวิจารณ์จากการสอนการอ่านเพื่อเพิ่มความสามารถในการคิด เชิงวิจารณ์ตามการวิจารณ์แนวสุนทรียศาสตร์ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2539 โรงเรียน มหาวชิราวุธสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวน 40 คน ได้มาโดยใช้วิธีสุ่มแบบกลุ่ม 1 ห้องเรียน จากจำนวนทั้งหมด 14 ห้องเรียน ผู้วิจัยให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนแล้ว ทดลองสอนการอ่านเพื่อเพิ่มความสามารถในการคิดเชิงวิจารณ์ ตามการวิจารณ์แนวสุนทรียศาสตร์ รวม 13 แผน ใช้เวลาในการ ทดลอง รวมทั้งสิ้น 17 คาบ คาบละ 50 นาที หลังจากนั้นให้ นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนซึ่งเป็นฉบับเดียวกับแบบทดสอบ ก่อนเรียน แล้วเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการทำ แบบทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยการทดสอบค่าที ผลการวิจัยปรากฎว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนการอ่านเพื่อเพิ่มความสามารถ ในการคิดเชิงวิจารณ์ตามการวิจารณ์แนวสุนทรียศาสตร์มีความ สามารถในการคิดเชิงวิจารณ์ตามการวิจารณ์แนวสุนทรียศาสตร์ เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิด เชิงวิจารณ์ตามการวิจารณ์แนวสุนทรียศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

บรรณานุกรม :
สุรพงษ์ ยิ้มละมัย . (2539). การสอนการอ่านเพื่อเพิ่มความสามารถในการคิดเชิงวิจารณ์ ตามการวิจารณ์แนวสุนทรียศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุรพงษ์ ยิ้มละมัย . 2539. "การสอนการอ่านเพื่อเพิ่มความสามารถในการคิดเชิงวิจารณ์ ตามการวิจารณ์แนวสุนทรียศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุรพงษ์ ยิ้มละมัย . "การสอนการอ่านเพื่อเพิ่มความสามารถในการคิดเชิงวิจารณ์ ตามการวิจารณ์แนวสุนทรียศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
สุรพงษ์ ยิ้มละมัย . การสอนการอ่านเพื่อเพิ่มความสามารถในการคิดเชิงวิจารณ์ ตามการวิจารณ์แนวสุนทรียศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.