ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีนึ่งด้วยไอน้ำใน โรงพยาบาลของรัฐ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีนึ่งด้วยไอน้ำใน โรงพยาบาลของรัฐ
นักวิจัย : นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=4770
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีนึ่งด้วยไอน้ำเป็นวิธีการ สำคัญในการทำให้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ ปราศจากเชื้อ หากกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อไม่มีประสิทธิภาพ อาจส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดการติดเชื้อในโรงพยาบาล ทำให้ผู้ป่วย เสียชีวิต พิการ หรือทุพพลภาพได้ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย เชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินกระบวนการประสิทธิภาพ และศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีนึ่ง ด้วยไอน้ำในโรงพยาบาลของรัฐ 7 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคมถึง 16 สิงหาคม 2539 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือหัวหน้าหน่วยจ่ายกลาง 7 คน บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 91 คน และเครื่องนึ่งไอน้ำ 25 เครื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการสังเกต แบบ บันทึกการประเมินการทำให้ปราศจาก เชื้อโดยวิธีนึ่งด้วยไอน้ำที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และเครื่องมือที่ใช้ ในการประเมินการทำให้ปราศจากเชื้อทางเคมีและทางชีวภาพ รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ หัวหน้าหน่วยจ่ายกลางและ บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมการทำให้ ปราศจากเชื้อ โดยวิธีนึ่งด้วยไอน้ำของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และประเมินประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีนึ่ง ด้วยไอน้ำโดยใช้ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติตามกระบวนการทำให้ ปราศจากเชื้อโดยวิธีนึ่งด้วยไอน้ำของบุคลากรในภาพรวม ปฏิบัติถูกต้องเพียงร้อยละ 57.6 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การทำความสะอาดอุปกรณ์บุคลากรปฏิบัติถูกต้องร้อยละ 55.2 การเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้เพื่อส่งนึ่ง ปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ 53.9 การห่ออุปกรณ์เครื่องใช้เพื่อส่งนึ่งปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ 69.7 การบรรจุอุปกรณ์เครื่องใช้ในเครื่องนึ่งปฏิบัติ ถูกต้องร้อยละ 50.8 การควบคุมการทำงานและการดูแลรักษา เครื่องนึ่งปฏิบัติถูกต้องร้อยละ 55.1 การเก็บรักษาและนำส่ง อุปกรณ์เครื่องใช้ที่ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้วปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ 53.8 การประเมินการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีนึ่งด้วยไอน้ำ โดยใช้ตัวบ่งชี้ทางกลไก พบว่าใช้อุณหภูมิตั้งแต่ 121 องศา เซลเซียสขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 76 ความดัน 15-20 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว ร้อยละ 56 ใช้เวลาในการทำให้ปราศจากเชื้อ นาน 21-30 นาทีร้อยละ 28 และใช้เวลาทำให้แห้ง 20 นาที ร้อยละ 56 การประเมินโดยใช้ตัวบ่งชี้ทางเคมีพบว่าสีของเทป กาวสารเคมีที่ติดภายนอกห่ออุปกรณ์ และแถบกระดาษสารเคมี ซึ่งบรรจุภายในห่ออุปกรณ์เปลี่ยนแปลงโดยสมบูรณ์ ร้อยละ 94 และ 84 ตามลำดับ นอกจากนี้พบว่าห่ออุปกรณ์ที่ผ่านการทำให้ ปราศจากเชื้อโดยวิธีนึ่งด้วยไอน้ำเปียกชื้นเป็นบางห่อ ร้อยละ 74 ของจำนวนครั้งที่นึ่ง ห่ออุปกรณ์หลุดลุ่ยเป็นบางห่อ ร้อยละ 22 การประเมินโดยใช้ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพพบว่าตัวบ่งชี้ทาง ชีวภาพให้ผลบวกร้อยละ 16 แสดงว่าการทำให้ปราศจากเชื้อ โดยวิธีนึ่งด้วยไอน้ำไม่มีประสิทธิภาพถึงร้อยละ 16 ปัญหาและอุปสรรคในการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีนึ่ง ด้วยไอน้ำที่สำคัญ ได้แก่ โรงพยาบาลไม่มีนโยบายที่เป็นลายลักษณ์ อักษร นโยบายไม่ชัดเจน และไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ ไม่มีคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติ และคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติ ไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริงได้ บุคลากรขาดความรู้ในการ ปฏิบัติ สถานที่ปฏิบัติงานคับแคบไม่มีการแยกระหว่างเขตสกปรก และเขตสะอาดอย่างชัดเจน การสัญจรไม่เป็นระบบทางเดียว ผ้าห่ออุปกรณ์ไม่สะอาด เปียกชื้นชำรุด รถนำส่งอุปกรณ์ไม่เพียง พอและมีลักษณะไม่เหมาะสม เครื่องนึ่งไอน้ำไม่เพียงพอ ชำรุด เสียหายบ่อย การแก้ไขใช้เวลานานขาดการบริการจากบริษัท จำหน่ายมาตรปรับอุณหภูมิ ความดัน และเวลาชำรุด ไม่ใช้แถบ กระดาษสารเคมีใส่ภายในห่ออุปกรณ์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ เครื่องนึ่ง ชนิดดูดอากาศออกไม่มีการทดสอบโดยใช้แผ่นกระดาษ สารเคมี ไม่มีการใช้ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ และการใช้ตัวบ่งชี้ทาง ชีวภาพไม่สามารถปฏิบัติได้สม่ำเสมอ การวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ากระบวนการทำให้ปราศจาก เชื้อโดยวิธีนึ่งด้วยไอน้ำในโรงพยาบาลยังไม่มีประสิทธิภาพดีพอ ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากบุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง จึงควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร จัดทำคู่มือ และ กำหนดมาตรฐานการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีนึ่งด้วยไอน้ำ

บรรณานุกรม :
นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล . (2539). การประเมินการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีนึ่งด้วยไอน้ำใน โรงพยาบาลของรัฐ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล . 2539. "การประเมินการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีนึ่งด้วยไอน้ำใน โรงพยาบาลของรัฐ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล . "การประเมินการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีนึ่งด้วยไอน้ำใน โรงพยาบาลของรัฐ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล . การประเมินการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีนึ่งด้วยไอน้ำใน โรงพยาบาลของรัฐ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.