ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความพร้อมของสถานีอนามัยในจังหวัดเชียงใหม่ในการให้บริการ ตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีแพพสเมียร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความพร้อมของสถานีอนามัยในจังหวัดเชียงใหม่ในการให้บริการ ตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีแพพสเมียร์
นักวิจัย : อนงค์ สุนทรานนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=4631
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา ความพร้อมของสถานีอนามัยในจังหวัดเชียงใหม่ในการให้บริการ ตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีแพพสเมียร์ ในสตรีอายุ 20-60 ปีที่แต่งงานแล้ว กลุ่มตัวอย่างเลือกโดยวิธีสุ่มแบบง่าย ได้สถานีอนามัยจำนวน 146 แห่ง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง พรรณนา และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติไค-สแควร์ และ ฟีเชอร์ เอกแสคท ผลการศึกษาพบว่า ความพร้อมด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล

ร้อยละ 80.8 ของเจ้าหน้าที่ได้เรียนและได้รับการอบรมการ ตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีแพพสเมียร์ ร้อยละ 51.4 มีประสบการณ์การให้บริการ โดยมีระยะเวลาการให้บริการเฉลี่ย เท่ากับ 1.3 ปี ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานการให้บริการ ตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกอยู่ในระดับดี และความคิดเห็น เกี่ยวกับเหตุผลการไม่มารับบริการของกลุ่มเป้าหมายอยู่ในระดับ ปานกลาง ความพร้อมในด้านสิ่งเอื้ออำนวยต่อการจัดบริการ

พบว่า ร้อยละ 68.5 ของสถานีอนามัยกลุ่มตัวอย่างมีห้องตรวจ ภายใน ร้อยละ 37.0 มีเครื่องมือสำหรับให้บริการตรวจหาเซลล์ มะเร็งปากมดลูก และร้อยละ 8 ได้ใช้สื่อเผยแพร่ความรู้ ความ พร้อมด้านการได้รับการสนับสนุน

ร้อยละ 27.4 ได้รับงบประมาณ ดำเนินงาน ร้อยละ 68.5 ได้รับการสนับสนุนรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 24.7 ได้รับการแจ้งผลการตรวจทางเซลล์วิทยาจาก โรงพยาบาล ประสบการณ์การให้บริการ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ ดำเนินงานตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูก การมีห้องบริการ ตรวจภายใน การได้รับการสนับสนุนงบประมาณและการได้รับ การแจ้งผลตรวจทางเซลล์วิทยามีความสัมพันธ์กับผลงานการ ให้บริการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนการได้เรียนการได้รับ การอบรม ความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุผลการไม่มารับบริการของ กลุ่มเป้าหมาย การมีเครื่องมือพอใช้สำหรับให้บริการ การใช้ สื่อเผยแพร่ความรู้ และการได้รับการสนับสนุนรถจักรยานยนต์ ไม่มีความสัมพันธ์กับผลงานการให้บริการ ผลที่ได้จากการศึกษานี้เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องที่จะใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณากำหนดนโยบาย เพื่อการจัดบริการตรวจหามะเร็งปากมดลูกที่ดีในระดับสถานี อนามัยต่อไป

บรรณานุกรม :
อนงค์ สุนทรานนท์ . (2539). ความพร้อมของสถานีอนามัยในจังหวัดเชียงใหม่ในการให้บริการ ตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีแพพสเมียร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อนงค์ สุนทรานนท์ . 2539. "ความพร้อมของสถานีอนามัยในจังหวัดเชียงใหม่ในการให้บริการ ตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีแพพสเมียร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อนงค์ สุนทรานนท์ . "ความพร้อมของสถานีอนามัยในจังหวัดเชียงใหม่ในการให้บริการ ตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีแพพสเมียร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
อนงค์ สุนทรานนท์ . ความพร้อมของสถานีอนามัยในจังหวัดเชียงใหม่ในการให้บริการ ตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีแพพสเมียร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.