ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของปุ๋ยไนโตรเจนที่ใส่แต่งหน้าต่อผลผลิตและโปรตีนใน เมล็ดพันธุ์ข้าวบาร์เลย์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของปุ๋ยไนโตรเจนที่ใส่แต่งหน้าต่อผลผลิตและโปรตีนใน เมล็ดพันธุ์ข้าวบาร์เลย์
นักวิจัย : สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=4484
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การทดลองเพื่อศึกษาผลของปุ๋ยไนโตรเจนที่ใส่แต่งหน้า ต่อ ผลผลิต และโปรตีนในเมล็ดพันธุ์ข้าวบาร์เลย์ ที่แปลงทดลองของสถานีวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระหว่างเดือน ธันวาคม 2536 ถึง มกราคม 2537 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design จำนวน 4 ซ้ำ โดยใช้ ข้าวบาร์เลย์พันธุ์ บรบ.9 ให้ปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่เป็นปุ๋ยรองพื้น และให้ปุ๋ยแต่งหน้า 5 อัตรา คือ 0, 5, 10, 15 และ 20 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ ผลการทดลองพบว่า การเพิ่มระดับการให้ปุ๋ยไนโตรเจน แต่งหน้า ทำให้ปริมาณไนโตรเจนในเมล็ดพันธุ์ข้าวบาร์เลย์ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในลักษณะของสมการเส้น ตรง Y = 2.0488 + 0.01002X โดยมีค่า r(2) เท่ากับ 0.97 และคำนวณเป็นปริมาณโปรตีนโดยรวม โดยวิธี Kjeldahl ได้เท่ากับ 12.18, 12.42, 12.85, 12.95 และ 13.38 เปอร์เซนต์ตามลำดับ แต่จากการวัดปริมาณโปรตีนโดยตรงพบว่า ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งปริมาณโปรตีนแต่ละชนิด เมื่อแยกออกตามคุณสมบัติการละลาย และปริมาณโปรตีนโดยรวม ภายในเมล็ดพันธุ์ข้าวบาร์เลย์ โดยได้ค่าปริมาณโปรตีนโดย รวมจากการวัดโดยตรงเท่ากับ 10.79, 11.03, 11.26, 10.99 และ 11.09 เปอร์เซนต์ตามลำดับ ความแตกต่างของปริมาณโปรตีน โดยรวมที่วัดได้จากทั้ง 2 วิธี อธิบายได้ว่า ปริมาณโปรตีน ที่มากกว่าจากวิธี Kjeldahl เป็น non protein organic nitrogen การให้ปุ๋ยไนโตรเจนแต่งหน้าทำให้จำนวนเมล็ดต่อ รวงเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยการให้ปุ๋ยไนโตรเจน แต่งหน้า 10 กิโลกรัมต่อไร่ จะทำข้าวบาร์เลย์มีจำนวนเมล็ด ต่อรวงเท่ากับ 14.4 เมล็ดต่อรวง แตกต่างการไม่ให้ปุ๋ย ไนโตรเจนแต่งหน้า หรือให้มากถึง 20 กิโลกรัมต่อไร่ อย่างมีนัยสำคุญทางสถิติ การให้ปุ๋ยไนโตรเจนแต่งหน้าทุก อัตราไม่มีผลทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจำนวนรวงต่อพื้นที่ น้ำหนักแห้ง 1000 เมล็ด และผลผลิตต่อไร่

บรรณานุกรม :
สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ . (2538). ผลของปุ๋ยไนโตรเจนที่ใส่แต่งหน้าต่อผลผลิตและโปรตีนใน เมล็ดพันธุ์ข้าวบาร์เลย์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ . 2538. "ผลของปุ๋ยไนโตรเจนที่ใส่แต่งหน้าต่อผลผลิตและโปรตีนใน เมล็ดพันธุ์ข้าวบาร์เลย์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ . "ผลของปุ๋ยไนโตรเจนที่ใส่แต่งหน้าต่อผลผลิตและโปรตีนใน เมล็ดพันธุ์ข้าวบาร์เลย์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ . ผลของปุ๋ยไนโตรเจนที่ใส่แต่งหน้าต่อผลผลิตและโปรตีนใน เมล็ดพันธุ์ข้าวบาร์เลย์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.