ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

องค์ประกอบทางด้านครอบครัวที่มีผลต่อสุขภาพจิตของผู้สูง อายุ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : องค์ประกอบทางด้านครอบครัวที่มีผลต่อสุขภาพจิตของผู้สูง อายุ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : พรพัจน์ กิ่งแก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=4471
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสุขภาพจิต ของผู้สูงอายุและองค์ประกอบทางด้านครอบครัวที่มีผลต่อ สุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ในตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 100 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสัมภาษณ์ซึ่งประกอบด้วยแบบวัดสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ สัมพันธภาพในครอบครัว บทบาทของครอบครัว วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ สถิติแมน-วิทนี่ ยู สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเพียร์แมน ผลการศึกษาพบว่า 1. ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ใน ระหว่าง 60-70 ปี การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา สมรส แล้ว และยังอยู่ด้วยกัน มีสมาชิกในครอบครัวอยู่ระหว่าง 4-6 คน เป็นครอบครัวเดี่ยวร้อยละ 49.0 และครอบครัวขยาย ร้อยละ 51.0 กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ส่วนใหญ่จะไม่ประกอบอาชีพแต่มีรายได้จากบุตรหลาน รายได้ ต่อเดือนต่ำกว่า 2,000 บาท ซึ่งบางครั้งไม่เพียงพอต่อการ ใช้จ่าย 2. ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตดี ปานกลาง และไม่ดี ร้อยละ 55.0, 43.0 และ 2.0 ตามลำดับ 3. ผู้สูงอายุที่อยู่ในครอบครัวขยายและในครอบครัว เดี่ยวมีสุขภาพจิตไม่แตกต่างกัน 4. ผู้สูงอายุที่มีสัมพันธภาพในครอบครัวดีมีสุขภาพ จิตดีกว่าผู้สูงอายุที่มีสัมพันธภาพในครอบครัวไม่ดี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05) 5. บทบาทของครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ สุขภาพจิตของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05) โดยมีค่า Rho=.3139

บรรณานุกรม :
พรพัจน์ กิ่งแก้ว . (2538). องค์ประกอบทางด้านครอบครัวที่มีผลต่อสุขภาพจิตของผู้สูง อายุ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พรพัจน์ กิ่งแก้ว . 2538. "องค์ประกอบทางด้านครอบครัวที่มีผลต่อสุขภาพจิตของผู้สูง อายุ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พรพัจน์ กิ่งแก้ว . "องค์ประกอบทางด้านครอบครัวที่มีผลต่อสุขภาพจิตของผู้สูง อายุ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
พรพัจน์ กิ่งแก้ว . องค์ประกอบทางด้านครอบครัวที่มีผลต่อสุขภาพจิตของผู้สูง อายุ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.