ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของควันบุหรี่ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานของ type II pneumocytes ในหนู

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของควันบุหรี่ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานของ type II pneumocytes ในหนู
นักวิจัย : เดือนงาม บุญรัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=4402
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานของ type II pneumocytes ใน Swiss albino mice เพศเมีย อายุ 8 สัปดาห์ โดยใช้ควันบุหรี่ หนูทดลองแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม กลุ่มควบคุม 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม C หนูปกติไม่รับควันบุหรี่ กลุ่ม CP หนูตั้งท้องวันแรกไม่รับควันบุหรี่และกลุ่มทดสอบ 5 กลุ่ม คือ กลุ่ม E10 หนูปกติได้รับควันบุหรี่ในปริมาณ 1 2 และ 3 มวนต่อวันเป็นเวลานาน 10 วัน กลุ่ม E20 หนูปกติได้รับควันบุหรี่ในปริมาณ 1 2 และ 3 มวนต่อวันเป็น เวลานาน 20 วัน กลุ่ม E30 หนูปกติได้รับควันบุหรี่ใน ปริมาณ 1 2 และ 3 มวนต่อวันเป็นเวลานาน 30 วัน กลุ่ม E30(10) หนูปกติได้รับควันบุหรี่ในปริมาณ 1 2 และ 3 มวนต่อวันเป็นเวลานาน 30 วันแล้วงดรับควันบุหรี่เป็น เวลานาน 10 วัน กลุ่ม EP หนูตั้งท้องวันแรกได้รับควัน บุหรี่ ในปริมาณ 1 2 และ 3 มวนต่อวัน หนูทดลองในกลุ่ม ทดสอบกลุ่ม E10 E20 E30 และ E30(10) จะถูกฆ่าภายหลังทดสอบ ด้วยควันบุหรี่ครบตามกำหนดเวลาแล้วพร้อมกับหนูทดลองใน กลุ่ม C ส่วนหนูทดลองในกลุ่มทดสอบกลุ่ม EP ได้รับควัน บุหรี่ตั้งแต่วันแรกของการตั้งครรภ์จนกระทั่งคลอดลูกแล้ว งดรับควันบุหรี่ทันที นำลูกหนูในกลุ่มควบคุมกลุ่ม CP และกลุ่มทดสอบกลุ่ม EP ไปชั่งน้ำหนักและวัดความยาวลำตัว ในวันแรกที่คลอดออกมา จากนั้นเลี้ยงลูกหนูต่อไปจนอายุได้ 25 วันจึงทำการชำแหละเอาปอดออกมา ปอดจะถูกนำไปเตรียมเป็น ชิ้นเนื้อตัวอย่างเพื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ธรรมดา (LM) และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) โดยทำการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดสอบ ผลการทดลองพบว่า เมื่อหนูทดลองได้รับควันบุหรี่ในปริมาณ มากขึ้นและเป็นเวลานานขึ้น ควันบุหรี่ทำให้ interalveolar septum ของหนูบางลง ขนาดถุงลมขยายออกและ type II pneumocytes ที่บุ interalveolar septum มีจำนวนน้อยกว่า ปกติอย่างมีนัยสำคัญที่ p<0.05 สำหรับหนูทดลองที่ได้รับ ควันบุหรี่ในปริมาณสูงสุดของทุกกลุ่ม (3 มวนต่อวัน) ในการ ทดลองครั้งนี้นั้นมีจำนวน lamellar bodies ในไซโตพลาสึม ของ type II pneumocytes น้อยกว่าปกติอย่างมีนัยสำคัญที่ p<0.05 และพบว่า lamellar bodies รวมทั้ง organelles ที่สำคัญเช่น mitochondria มีรูปร่างผิดปกติและ Golgi apparatus บางอันมีรูปร่างพองออกมากกว่าปกติ หลังจากงดรับ ควันบุหรี่เป็นเวลา 10 วัน พบว่า ในปอดของหนูทดลองที่ได้ รับควันบุหรี่นั้น interalveolar septum ยังคงบางกว่าปกติ ขนาดถุงลมยังคงขยายออกมากกว่าปกติและจำนวน type II pneumocytes แม้จะเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังคงอยู่ในระดับน้อยกว่า ปกติ ลูกหนูที่เกิดจากแม่หนูที่ได้รับควันบุหรี่มีน้ำหนัก ตัวและความยาวลำตัวแรกคลอดน้อยกว่าลูกหนูที่เกิดจากแม่หนู ที่ไม่ได้รับควันบุหรี่อย่างมีนัยสำคัญที่ p<0.05 แต่ interalveolar septum รวมทั้งขนาดถุงลมและจำนวน type II pneumocytes ในปอดไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ในการทดลองครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ควันบุหรี่มีผลทำลาย interalveolar septum และทำให้ขนาดถุงลมขยายออกในหนู โดยเฉพาะ type II - pneumocytes ที่บุ interalveolar septum มีการเปลี่ยนแปลงทั้งจำนวนและ organelles ที่สำคัญ ภายในเซลล์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิต surfactant การเปลี่ยนแปลงจะรุนแรงตามปริมาณควันบุหรี่ที่ได้รับมาก ขึ้นและตามระยะเวลาที่ได้รับนานขึ้น

บรรณานุกรม :
เดือนงาม บุญรัตน์ . (2538). ผลของควันบุหรี่ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานของ type II pneumocytes ในหนู.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เดือนงาม บุญรัตน์ . 2538. "ผลของควันบุหรี่ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานของ type II pneumocytes ในหนู".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เดือนงาม บุญรัตน์ . "ผลของควันบุหรี่ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานของ type II pneumocytes ในหนู."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
เดือนงาม บุญรัตน์ . ผลของควันบุหรี่ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานของ type II pneumocytes ในหนู. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.