ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของข้อความประเภทนิเสธที่มีต่อค่าความเชื่อมั่นของแบบ วัดทัศนคติตามแนวคิดของลิเคอร์ท

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของข้อความประเภทนิเสธที่มีต่อค่าความเชื่อมั่นของแบบ วัดทัศนคติตามแนวคิดของลิเคอร์ท
นักวิจัย : จำนงค์ ไชยะหมื่น
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=4093
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบวัดทัศนคติ ต่อประชาธิปไตย และศึกษาผลของข้อความประเภทนิเสธที่มี ต่อความเชื่อมั่นของแบบวัดทัศนคติตามแนวของลิเคอร์ท กลุ่ม ตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน มัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดกรมสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2537 จำนวน 1,080 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบ สามขั้นตอน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS PC(,+) ผลการวิจัยได้แบบวัดทัศนคติต่อประชาธิปไตย 9 ฉบับ ฉบับแรกเป็นข้อความประเภทนิมานทั้งหมด ฉบับต่อไปมีข้อความ ประเภทนิเสธเข้าไปแทนที่ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, และ 40 ข้อตามลำดับ ดังนั้นฉบับที่เก้าเป็นข้อความประเภท นิเสธทั้งหมด โดยค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้ง 9 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ .8308 ถึง .9321 โดยแบบวัด ทัศนคติต่อประชาธิปไตยที่เป็นข้อความประเภทนิมานทั้งหมด มีค่าความเชื่อมั่นสูงสุด และแบบวัดทัศนคติต่อประชาธิปไตย ที่มีจำนวนข้อความประเภทนิเสธผสมอยู่ 15 ข้อ มีค่าความ เชื่อมั่นต่ำสุด การเปรียบเทียบค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด ทัศนคติต่อประชาธิปไตยทั้ง 9 ฉบับ พบว่าค่าความเชื่อมั่น ของแบบวัดทัศนคติต่อประชาธิปไตยโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 โดยฉบับที่เป็น ข้อความประเภทนิมานทั้งหมดแตกต่างจากฉบับที่มีข้อความ ประเภทนิเสธผสมอยู่ 10, 15, 20, 25, 30 และ 40 ข้อ และฉบับที่มีข้อความประเภทนิเสธผสมอยู่ 5 ข้อ แตกต่างจาก ฉบับที่มีข้อความประเภทนิเสธผสมอยู่ 15 ข้อ อย่างมีนัยทาง สถิติสำคัญที่ระดับ .05 นอกนั้นไม่พบความแตกต่าง

บรรณานุกรม :
จำนงค์ ไชยะหมื่น . (2537). ผลของข้อความประเภทนิเสธที่มีต่อค่าความเชื่อมั่นของแบบ วัดทัศนคติตามแนวคิดของลิเคอร์ท.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จำนงค์ ไชยะหมื่น . 2537. "ผลของข้อความประเภทนิเสธที่มีต่อค่าความเชื่อมั่นของแบบ วัดทัศนคติตามแนวคิดของลิเคอร์ท".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จำนงค์ ไชยะหมื่น . "ผลของข้อความประเภทนิเสธที่มีต่อค่าความเชื่อมั่นของแบบ วัดทัศนคติตามแนวคิดของลิเคอร์ท."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
จำนงค์ ไชยะหมื่น . ผลของข้อความประเภทนิเสธที่มีต่อค่าความเชื่อมั่นของแบบ วัดทัศนคติตามแนวคิดของลิเคอร์ท. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.