ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนโครงการอาคารชุด ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนโครงการอาคารชุด ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : ภักดี วุฒิสรรพ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=3945
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนโครงการ อาคารชุด ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มี วัตถุประสงค์คือเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน โครงการอาคารชุด โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการ ตลาด การจัดการ การก่อสร้าง และการเงิน จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการตลาด ซึ่งกำหนด กลุ่มเป้าหมายของโครงการได้ว่ากลุ่มเป้าหมายจะเป็นกลุ่ม อาชีพ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัท เอกชน ซึ่งเป็นกลุ่มคนทำงานและมีรายได้ประจำ พบว่ามี รายได้ในช่วง 5,001-15,000 บาท โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย หลักที่กลุ่มอายุ 21-30 ปี และกลุ่มเป้าหมายรองจะเป็น กลุ่มอายุ 31-40 ปี โดยพบว่ากลุ่มเป้าหมายดังกล่าวมี ความต้องการอาคารชุดตั้งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัย มีขนาดห้อง 30-35 ตารางเมตร ราคา 350,001-400,000 บาท ซึ่งใกล้เคียงกับลักษณะอาคารชุดของโครงการที่วางแผนไว้ ว่าจะตั้งอยู่บนถนนห้วยแก้ว ใกล้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขนาด 30-32 ตารางเมตร ราคา 370,000-390,000 บาท จึงมีความเป็นไปได้ทางการตลาดที่จะดำเนินโครงการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการ พบว่าการจัดตั้ง โครงการอยู่ในรูปบริษัทจำกัด แบ่งองค์การเป็น 3 หน่วยงาน คือ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายการตลาด และฝ่ายก่อสร้าง โดย แบ่งการจัดการออกเป็น การจัดการก่อนการดำเนินโครงการ การจัดการช่วงดำเนินโครงการ และการจัดการหลังการดำเนิน โครงการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการก่อสร้าง พบว่าโครงการจะ พิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้าง คือ บริษัท เชียงใหม่ เอ็น คอนสตรัคชั่น จำกัด โดยกำหนด ระยะเวลาการก่อสร้าง 12 เดือน เนื้อที่โครงการ 600 ตารางวา ประกอบด้วย อาคาร 4 อาคาร แยกเป็นอาคารด้าน หน้าสูง 4 ชั้น จำนวน 2 อาคาร อาคารด้านหลังสูง 9 ชั้น จำนวน 2 อาคาร ทั้ง 4 อาคาร ประกอบด้วยห้องชุดขนาด 30 ตารางเมตร จำนวน 176 ยูนิต และห้องชุดขนาด 32 ตารางเมตร จำนวน 24 ยูนิต การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงิน โครงการอาคารชุด มีเงินทุนจดทะเบียนของผู้ถือหุ้น 18.0 ล้านบาท เงินลงทุน เริ่มแรก 16.67 ล้านบาท มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 5,350,660 บาท ดัชนีกำไรเท่ากับ 1.32 อัตราผลตอบแทน การลงทุนของโครงการ เท่ากับ 28.8% ต่อปี ระยะเวลาคืน ทุนเท่ากับ 22 เดือน และอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยเท่ากับ 52.7% สมมุติฐานที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คาดว่าการลงทุน ในโครงการอาคารชุด มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 20 จากการวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้นพบว่าอัตราผล ตอบแทนถัวเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 52.7 ซึ่งสูงกว่าสมมุติฐาน ที่ตั้งเอาไว้

บรรณานุกรม :
ภักดี วุฒิสรรพ์ . (2537). การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนโครงการอาคารชุด ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ภักดี วุฒิสรรพ์ . 2537. "การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนโครงการอาคารชุด ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ภักดี วุฒิสรรพ์ . "การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนโครงการอาคารชุด ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
ภักดี วุฒิสรรพ์ . การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนโครงการอาคารชุด ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.