ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการที่รบกวนการนอนหลับ กับความพึงพอใจในการนอนหลับของผู้ป่วยที่อยู่ในหออภิบาล ผู้ป่วยศัลยกรรม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการที่รบกวนการนอนหลับ กับความพึงพอใจในการนอนหลับของผู้ป่วยที่อยู่ในหออภิบาล ผู้ป่วยศัลยกรรม
นักวิจัย : บุญชู อนุสาสนนันท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=3815
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจใน การนอนหลับ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการที่ รบกวนการนอนหลับกับความพึงพอใจในการนอนหลับ และหาปัจจัย ร่วมพยากรณ์ความพึงพอใจในการนอนหลับของผู้ป่วยที่อยู่ใน หออภิบาลผู้ป่วยศัลยกรรม กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยทั้ง เพศหญิงและชายซึ่งรับไว้รักษาในหออภิบาลผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 70 คน ทำการเลือก กลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ที่กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบบันทึกความพึงพอใจในการนอนหลับซึ่งประเมินโดยใช้ มาตรวัดความพึงพอใจในการนอนหลับโดยการเปรียบเทียบด้วย สายตาที่ผู้วิจัยดัดแปลงมาจากมาตรประเมินคุณภาพการ นอนหลับของไอท์เกน และแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยบาง ประการที่รบกวนการนอนหลับ หาความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ และนำไปหาความเชื่อมั่นโดย ใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นของ มาตรวัดความพึงพอใจในการนอนหลับเท่ากับ 0.97 และแบบ สัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยบางประการที่รบกวนการนอนหลับ เท่ากับ 0.75 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยการแจกแจง ความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเฟียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 1. ความพึงพอใจในการนอนหลับ ของผู้ป่วยที่อยู่ใน หออภิบาลผู้ป่วยศัลยกรรมอยู่ในระดับปานกลาง 2. ปัจจัยบางประการที่รบกวนการนอนหลับได้แก่ ความไม่สุขสบายต่าง ๆ ความกลัวและวิตกกังวล มีความ สัมพันธ์ทางลบกับความพึงพอใจในการนอนหลับอย่างมีนัย สำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ส่วนความเจ็บปวดแผลผ่าตัด ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการนอนหลับ สำหรับ ปัจจัยภายนอกร่างกาย ได้แก่ สิ่งแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย คือ ลักษณะสถานที่และเสียงรบกวน มีความสัมพันธ์ทางลบ กับความพึงพอใจในการนอนหลับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .001 และ .01 ตามลำดับ ส่วนแสงไฟและกิจกรรม การรักษาพยาบาลไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ นอนหลับของผู้ป่วยที่อยู่ในหออภิบาลผู้ป่วยศัลยกรรม 3. ปัจจัยบางประการที่รบกวนการนอนหลับ ที่เป็น ตัวร่วมพยากรณ์ความพึงพอใจในการนอนหลับ คือ ความไม่สุข สบายต่าง ๆ กับความกลัวและวิตกกังวล ซึ่งมี ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .61605 สามารถพยากรณ์ ได้ร้อยละ 37.95 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

บรรณานุกรม :
บุญชู อนุสาสนนันท์ . (2536). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการที่รบกวนการนอนหลับ กับความพึงพอใจในการนอนหลับของผู้ป่วยที่อยู่ในหออภิบาล ผู้ป่วยศัลยกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
บุญชู อนุสาสนนันท์ . 2536. "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการที่รบกวนการนอนหลับ กับความพึงพอใจในการนอนหลับของผู้ป่วยที่อยู่ในหออภิบาล ผู้ป่วยศัลยกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
บุญชู อนุสาสนนันท์ . "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการที่รบกวนการนอนหลับ กับความพึงพอใจในการนอนหลับของผู้ป่วยที่อยู่ในหออภิบาล ผู้ป่วยศัลยกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
บุญชู อนุสาสนนันท์ . ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการที่รบกวนการนอนหลับ กับความพึงพอใจในการนอนหลับของผู้ป่วยที่อยู่ในหออภิบาล ผู้ป่วยศัลยกรรม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.