ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความแตกต่างของลำดับเบสของยีนเอนเวโลปของเชื้อไวรัสเดงกี่ ที่แยกได้จากผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่มีความรุนแรงของโรค แตกต่างกัน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความแตกต่างของลำดับเบสของยีนเอนเวโลปของเชื้อไวรัสเดงกี่ ที่แยกได้จากผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่มีความรุนแรงของโรค แตกต่างกัน
นักวิจัย : อัญชลี ศิษยนเรนทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=3792
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากเชื้อ ไวรัสเดงกี่ ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสนี้จะแสดงอาการของโรคที่ รุนแรงแตกต่างกันได้มาก, โดยที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ติดเชื้อ แล้วไม่แสดงอาการ หรือจะแสดงอาการที่ไม่ค่อยรุนแรงคือ เป็นโรคไข้ที่ไม่มีลักษณะจำเพาะ (undifferentiated fever) หรือโรคไข้เดงกี่ (dengue fever) ที่หายได้เอง ในขณะเดียว กันผู้ป่วยบางรายมีโรครุนแรงมาก คือจะแสดงอาการของโรคไข้ เลือดออกที่ไม่มีอาการช๊อคหรือที่มีอาการช๊อคร่วมด้วย ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ติดเชื้อไวรัสเดงกี่ถึงแก่ ชีวิต ในปัจจุบันนี้ ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้ ผู้ที่ติดเชื้อเดงกี่เกิดโรคที่มีความรุนแรงแตกต่างกัน แต่เคยมีผู้เสนอความคิดที่น่าสนใจว่าความแตกต่างของ สายพันธุ์ของเชื้อไวรัสเดงกี่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการ ชักนำให้เกิดอาการของโรคที่มีความรุนแรงแตกต่างกันได้ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาถึงความ แตกต่างของลำดับเบสของยีนเอนเวโลปของเชื้อไวรรัสเดงกี่ ที่แยกได้จากกลุ่มผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่มีความรุนแรง ของโรคแตกต่างกัน การศึกษาทำโดยคัดเลือกเชื้อไวรัสเดงกี่ ทัยป์ 2 จำนวน 9 สายพันธุ์ จากผู้ป่วยอาการไข้เลือดออกที่ ไม่มีอาการช๊อค 4 สายพันธุ์ และจากผู้ป่วยอาการไข้เลือด ออกที่มีอาการช๊อค 5 สายพันธุ์ เชื้อไวรัสเดงกี่ทัยป์ 2 เหล่านี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารแยกได้จาก ผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกันในกรุงเทพมหา นคร ระหว่างการระบาดใหญ่ในปี พ.ศ.2530 เมื่อนำเชื้อไวรัส เดงกี่ มาเพาะเลี้ยงในเซลล์เพาะเลี้ยงชนิด C6/36 และตรวจ ยืนยันว่าเป็นทัยป์ 2 โดยวิธี indirect immunofluorescence assay แล้ว จึงแยกอาร์เอ็นเอของเชื้อ จาก น้ำเพาะเลี้ยงเซลล์โดยใช้สารฟีนอลและคลอโรฟอร์ม และ ใช้อาร์เอ็นเอนั้นเป็นแม่พิมพ์ (template) ในการสร้างสาย ดีเอ็นเอขึ้นมาใหม่ที่มีลำดับเบสเข้าคู่ได้กับอาร์เอ็นเอ ของเชื้อไวรัส (cDNA) จากนั้น นำดีเอ็นเอมาเพิ่มจำนวนตรง เฉพาะบริเวณยีนเอนเวโลป ด้วยวิธีโพลีเมอเรสเชนรีแอคชั่น (polymerase chain reaction) โดยอาศัยเอ็นไซม์ Taq DNA polymerase และแยกท่อนดีเอ็นเอ ที่เพิ่มจำนวนแล้วโดยวิธี agarose gel electrophoresis และทำให้บริสุทธิ์โดยวิธี glass powder extraction แล้วจึงนำไปหาลำดับเบสโดยตรงโดย วิธี dideoxy chain termination cycle sequencing ผลจาก การศึกษาลำดับเบสของยีนเอนเวโลปของเชื้อไวรัสเดงกี่พบว่า เชื้อไวรัสเดงกี่จำนวน 8 สายพันธุ์ที่แยกได้จากผู้ป่วย อาการไข้เลือดออกที่ไม่มีอาการช๊อค 4 สายพันธุ์ และจาก ผู้ป่วยที่มีอาการช๊อค 4 สายพันธุ์ มีลำดับเบสที่คล้าย คลึงกันมาก (มีลำดับเบสที่ตรงกันเท่ากับ หรือมากกว่า 98.9 เปอร์เซนต์) เชื้อไวรัสในกลุ่มแรกทั้ง 8 สายพันธุ์นี้มีลำ ดับของกรดอะมิโนแตกต่างกันเพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น ในทาง ตรงกันข้าม เชื้อไวรัสเดงกี่จำนวน 1 สายพันธุ์ที่แยกได้ จากผู้ป่วยอาการไข้เลือดออกที่มีอาการช๊อครุนแรงเกรด 4 มี ลำดับเบสของส่วนยีนเอนเวโลปที่แตกต่างจากเชื้อในกลุ่มแรก ถึง 6.1 เปอร์เซนต์ (มีลำดับเบสที่ตรงกันเท่ากับหรือน้อย กว่า 93.9 เปอร์เซนต์) และมีลำดับกรดอะมิโนแตกต่างกันถึง 10.11 ตำแหน่ง ดังนั้นความแตกต่างของลำดับเบสและลำดับกรด อะมิโนของยีนเอนเวโลปของเชื้อไวรัสเดงกี่ทัยป์ 2 ที่แยก ได้จากผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกันในกรุง เทพระหว่างปี พ.ศ.2530 ช่วยให้สามารถแบ่งเชื้อไวรัสเดงกี่ ทัยป์ 2 ออกได้เป็น 2 กลุ่มย่อย เช่นเดียวกันกับผลการ ศึกษาเชื้อไวรัสเดงกี่ทัยป์ 2 ครั้งก่อนในปี พ.ศ.2523 ที่ กรุงเทพ. การเปรียบเทียบลำดับเบสของเชื้อที่แยกได้จากปี พ.ศ.2530 และปี พ.ศ. 2523 บ่งชี้ว่าในระหว่างเชื้อทั้ง 2 กลุ่มย่อยของปี พ.ศ.2530 และปี พ.ศ.2523 เชื้อในกลุ่มย่อย ที่ตรงกันของปี พ.ศ.2530 และปี พ.ศ.2523 มีความคล้ายคลึง กันมากกว่าเชื้ออีกกลุ่มย่อยหนึ่งที่แยกได้ในปีเดียวกัน กล่าวโดยสรุป การศึกษาครั้งนี้พบว่าเชื้อไวรัสเดงกี่ ทัยป์ 2 ที่แยกได้จากผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่มีความรุน แรงจัดอยู่ในเกรด 1, 2 และ 3 ที่มีลำดับเบสและลำดับกรด อะมิโนของยีนเอนเวโลปจะเหมือนกันหรือเกือบเหมือนกันทุก ประการ แต่เมื่อเทียบกับเชื้อไวรัสที่แยกได้จากผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออกเกรด 4 พบว่าทั้งลำดับเบสและลำดับกรดอะมิโน ของเชื้อไวรัสเดงกี่ที่แยกได้จากผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ที่มีความรุนแรงจัดอยู่ในเกรด 1, 2 และ 3 แตกต่างจากเกรด 4 อย่างชัดเจน แนวทางการศึกษาต่อไปคือ ตรวจหาลำดับเบส และลำดับกรดอะมิโนส่วนยีนเอนเวโลปของเชื้อไวรัสเดงกี่ที่ แยกได้จากผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเกรด 4 จากการระบาดปีเดียว กันให้มีจำนวนมากขึ้น และอาจศึกษาเปรียบเทียบกับเชื้อจาก ผู้ป่วยโรคไข้เดงกี่ซึ่งจะมีความรุนแรงน้อย นอกจากนี้ อาจ ตรวจหาความแตกต่างของลำดับเบสและลำดับกรดอะมิโนของยีน อื่นๆ ของเชื้อไวรัสเดงกี่ชุดเดียวกันนี้ด้วย

บรรณานุกรม :
อัญชลี ศิษยนเรนทร์ . (2536). ความแตกต่างของลำดับเบสของยีนเอนเวโลปของเชื้อไวรัสเดงกี่ ที่แยกได้จากผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่มีความรุนแรงของโรค แตกต่างกัน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อัญชลี ศิษยนเรนทร์ . 2536. "ความแตกต่างของลำดับเบสของยีนเอนเวโลปของเชื้อไวรัสเดงกี่ ที่แยกได้จากผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่มีความรุนแรงของโรค แตกต่างกัน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อัญชลี ศิษยนเรนทร์ . "ความแตกต่างของลำดับเบสของยีนเอนเวโลปของเชื้อไวรัสเดงกี่ ที่แยกได้จากผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่มีความรุนแรงของโรค แตกต่างกัน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
อัญชลี ศิษยนเรนทร์ . ความแตกต่างของลำดับเบสของยีนเอนเวโลปของเชื้อไวรัสเดงกี่ ที่แยกได้จากผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่มีความรุนแรงของโรค แตกต่างกัน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.