ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลิตตาข่ายพลาสติกในจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลิตตาข่ายพลาสติกในจังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : รุ้งฟ้า เกียรติพิทักษ์ชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=5349
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การค้นคว้าแบบอิสระเรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลิตตาข่ายพลาสติก ในจังหวัดเชียงใหม่" มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลิตตาข่าย พลาสติกในจังหวัดเชียงใหม่ ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตลาด ด้านเทค นิค ด้านการจัดการ และด้านการเงิน โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ ผู้ ผลิตตาข่ายพลาสติกในภาคเหนือ ผู้จำหน่ายตาข่ายพลาสติกในจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ และมีการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหนังสือ วารสาร บทความ รายงานวิจัย และ เอกสารรายงานการศึกษา ตลอดจนสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2539 ถึงเดือน กรกฎาคม 2540 และนำมาวิเคราะห์ประมวลผลโดยใช้หลักการทฤษฎี และจำลองรูปแบบการวิเคราะห์ของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้ข้อสมมุติฐาน การยอมรับโครงการที่อัตราผลตอบแทนการลงทุนลดค่ามากกว่า 15 % โดยสามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ ผลการศึกษาด้านการตลาดพบว่า ภาวะตลาดของผลิตภัณฑ์ตาข่ายพลาสติกในปัจจุบันปรากฎว่า ปริมาณการผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ประกอบกับประสบปัญหาในเรื่องของราคาสิน ค้าที่ไม่แน่นอนในภาวะที่สินค้าขาดแคลน และลูกค้าให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก โดยจากการศึกษาพบว่า จังหวัดเชียงใหม่มีความต้องการใช้ตาข่ายพลาสติกประมาณปีละ 626,000 - 1,252,000 กิโลกรัม สำหรับโครงการคาดว่าจะมียอดขายปีละ 14,490,000-20,160,000 บาท ณ ราคา ขายที่กิโลกรัมละ 70 บาท โดยช่องการจัดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์นี้จะจำหน่ายผ่านผู้ค้าส่งวัสดุ อุปกรณ์ทางการเกษตร ทั้งนี้มีการส่งเสริมการขายโดยการให้เกษตรกรทดลองใช้โดยผ่านหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการสาธิตวิธีการทำการเกษตร อันได้แก่สำนักงานส่งเสริมการเกษตรต่าง ๆ ผลการศึกษาด้านเทคนิคพบว่า โรงงานตั้งอยู่บริเวณ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจาก เป็นทำเลที่มีการคมนาคมสะดวก สาธารณูปโภคพร้อม และอยู่ห่างไกลจากชุมชน ประกอบกับมีราคาที่ ดินที่เหมาะสม ตามโครงการใช้พื้นที่ประมาณ 5 ไร่ โดยอาคารโรงงานมีขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 800 ตารางเมตร กระบวนการผลิตเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต คือ เม็ดพลาสติกโพลีเอทธีลีน ซึ่งสามารถจัดหาได้ภายในประเทศ โดยโครงการมีปริมาณการผลิตสูงสุด เท่ากับ 288,000 กิโลกรัมต่อปี ผลการศึกษาด้านการจัดการพบว่า โครงการมีการดำเนินงานในรูปของบริษัท จำกัด โดยแบ่ง เป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารและฝ่ายผลิต ทั้งนี้มีบุคลากรฝ่ายบริหารจำนวน 6 คน และบุคลากร ฝ่ายผลิตจำนวน 6 คน และบุคลากรฝ่ายผลิต จำนวน 64 คน บุคลากรทั้งหมดสามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานที่มีทักษะพิเศษเฉพาะด้าน ผลการศึกษาด้านการเงินพบว่า การลงทุนโรงงานผลิตตาข่ายพลาสติกในจังหวัดเชียงใหม่ต้อง ใช้เงินลงทุน จำนวน 14,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยส่วนของทุน 64 % และส่วนของหนี้สิน 36 % มีจุดคุ้มทุนเฉลี่ยเท่ากับ 6,937,000 บาท มีระยะเวลาคืนทุน 4 ปี 5 เดือน 27 วัน มูลค่า ปัจจุบันสุทธิ ณ อัตราคิดลด 15 % เท่ากับ 5,150,000 บาท โดยโครงการให้ผลตอบแทนการลงทุน ลดค่าเท่ากับ 23 % ดังนั้นจึงยอมรับสมมุติฐานที่ว่ามีความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลิต ตาข่ายพลาสติกในจังหวัดเชียงใหม่

บรรณานุกรม :
รุ้งฟ้า เกียรติพิทักษ์ชัย . (2540). การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลิตตาข่ายพลาสติกในจังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
รุ้งฟ้า เกียรติพิทักษ์ชัย . 2540. "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลิตตาข่ายพลาสติกในจังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
รุ้งฟ้า เกียรติพิทักษ์ชัย . "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลิตตาข่ายพลาสติกในจังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
รุ้งฟ้า เกียรติพิทักษ์ชัย . การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลิตตาข่ายพลาสติกในจังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.