ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ระบบการสื่อสารสองทางเพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ระบบการสื่อสารสองทางเพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
นักวิจัย : ปัทมา พัฒนะคุณานันท์, 2519-
คำค้น : มหาวิทยาลัยรามคำแหง , การศึกษาทางไกล , ดาวเทียมในการศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปรมะ สตะเวทิน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741712669 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/950
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการใช้ระบบการสื่อสารสองทางเพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งแบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์ผู้สอน จำนวนทั้งสิ้น 12 คน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการใช้ระบบการสื่อสารสองทางเพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวนทั้งสิ้น 7 คน และการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือนักศึกษาในระดับปริญญาโทจำนวนทั้งสิ้น 316 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) การทดสอบความแตกต่างรายคู่ตามวิธีของ Scheffe และการทดสอบความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ซึ่งประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC ผลการวิจัยพบว่า 1. นักศึกษาในระดับปริญญาโทที่มี เพศ สถานภาพสมรส ต่างกัน มีความพอใจต่อการใช้ระบบการสื่อสารสองทางเพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไม่แตกต่างกัน 2. นักศึกษาในระดับปริญญาโทที่มี อายุ อาชีพ รายได้ ต่างกัน มีความพอใจต่อการใช้ระบบการสื่อสารสองทางเพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแตกต่างกัน 3. นักศึกษาในระดับปริญญาโทที่ศึกษาในสาขาวิทยบริการฯต่างกัน มีความพอใจต่อการใช้ระบบการสื่อสารสองทางเพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแตกต่างกัน 4. นักศึกษาในระดับปริญญาโทที่ศึกษาในหลักสูตรต่างกัน มีความพอใจต่อการใช้ระบบการสื่อสารสองทางเพื่อการศึกษาทางไกลแตกต่างกัน 5. นักศึกษาที่ศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบการศึกษาต่างกันมีความพอใจต่อการใช้ระบบการสื่อสารสองทางเพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแตกต่างกัน 6.การสื่อสารระหว่างบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กับความพอใจต่อการใช้ระบบการสื่อสารสองทางเพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

บรรณานุกรม :
ปัทมา พัฒนะคุณานันท์, 2519- . (2545). การใช้ระบบการสื่อสารสองทางเพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปัทมา พัฒนะคุณานันท์, 2519- . 2545. "การใช้ระบบการสื่อสารสองทางเพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปัทมา พัฒนะคุณานันท์, 2519- . "การใช้ระบบการสื่อสารสองทางเพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ปัทมา พัฒนะคุณานันท์, 2519- . การใช้ระบบการสื่อสารสองทางเพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.