ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมญานามในข่าวและรายการกีฬาทางสื่อมวลชน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สมญานามในข่าวและรายการกีฬาทางสื่อมวลชน
นักวิจัย : เนตรทราย มณีโชติ, 2517-
คำค้น : สัญญวิทยา , กีฬา , สื่อมวลชน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ , ศิริชัย ศิริกายะ
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9741705492 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/923
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจลักษณะการใช้สมญานามในข่าว และรายการกีฬาทางสื่อมวลชน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่วิเคราะห์ภาษาในเนื้อหาเกี่ยวกับกีฬา ที่สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อหนังสือพิมพ์นำเสนอ และข้อมูลที่ได้จาการสัมภาษณ์บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้ทฤษฎีสัญญะวิทยาและการแทน ในการศึกษากระบวนการสร้างความหมายของสมญานาม และแนวคิดเรื่องการใช้สมญานามในหนังสือพิมพ์ มาเป็นกรอบในการอธิบายจุดมุ่งหมาย และวิธีการใช้สมญานามของสื่อมวลชน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ในข่าวและรายการกีฬา มีการให้สมญานามแก่ปัจเจกบุคคล คณะบุคคล องค์กรกีฬา ประเทศหรือสถานที่ และเหตุการณ์ต่างๆ การตั้งสมญานามซึ่งมีองค์ประกอบมาจากพฤติกรรมหรือลักษณะเด่นๆ ประการใดประการหนึ่งของบุคคลหรือสิ่งที่เป็นข่าว จะแสดงให้เห็นถึงความคิด จินตนาการ ทัศนคติในแง่บวกและลบของผู้ตั้งสมญานาม รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนกับแหล่งข่าว การใช้สมญานามทางสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อหนังสือพิมพ์นั้นแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับทักษะการใช้ภาษา ชนิดกีฬา บริบท รูปแบบของเนื้อหา ประเภทของสื่อ และธรรมชาติของสื่อ

บรรณานุกรม :
เนตรทราย มณีโชติ, 2517- . (2544). สมญานามในข่าวและรายการกีฬาทางสื่อมวลชน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เนตรทราย มณีโชติ, 2517- . 2544. "สมญานามในข่าวและรายการกีฬาทางสื่อมวลชน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เนตรทราย มณีโชติ, 2517- . "สมญานามในข่าวและรายการกีฬาทางสื่อมวลชน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
เนตรทราย มณีโชติ, 2517- . สมญานามในข่าวและรายการกีฬาทางสื่อมวลชน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.