ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการแสวงหาข้อมูลสารสนเทศของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท.

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการแสวงหาข้อมูลสารสนเทศของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท.
นักวิจัย : ดนัยนพ เกราะทอง
คำค้น : สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. , การแสวงหาสารสนเทศ , ความต้องการสารสนเทศ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิภา อุตมฉันท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740310974 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/919
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

การวิจัยเรื่อง "กระบวนการแสวงหาข้อมูลสารสนเทศของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. " นี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อทราบถึงความต้องการข้อมูลสารสนเทศกระบวนการแสวงหาข้อมูลสารสนเทศ และกระบวนการนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาไปใช้ในการทำงาน โดยการวิจัยนี้จะศึกษาเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน 9 ฝ่าย ของไทยทีวีสีช่อง 3 คือ ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายข่าว, ฝ่ายรายการ, ฝ่ายผลิตรายการ, ฝ่ายศิลปกรรม, ฝ่ายโฆษณา, ฝ่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง,ฝ่ายออกอากาศและฝ่ายประชาสัมพันธ์ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในงานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้คือการสัมภาษณ์เชิงเจาะลึก ผลของการวิจัยนี้พบว่า เจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. มีความต้องการและสนใจในเรื่องข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการนำมาใช้เพื่อการทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบมอบหมาย แหล่งที่มาของข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาจากเจ้าหน้าที่ในสถานีหรือหน่วยงานที่เป็นผู้ทราบข้อมูลสารสนเทศโดยตรง มากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การนำไปประกอบในการทำงานขึ้นอยู่กับนโยบายของสถานี และวิจารณญาณส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ โดยเฉพาะงานของฝ่ายบริหาร, ฝ่ายข่าว, ฝ่ายผลิตรายการ, ฝ่ายรายการ, ฝ่ายโฆษณา และฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ การขาดการประสานงานที่ดีในด้านข้อมูลสารสนเทศระหว่างผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน การไม่ทราบว่าจะหาข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการใช้ประกอบการทำงานได้จากแหล่งใด รวมถึงทั้งความยากง่ายของการได้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและความกังวลในเรื่องการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทำให้เจ้าหน้าที่บางคนขาดความกระตือรือร้น ในเรื่องความต้องการที่จะได้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ประกอบการทำงาน

บรรณานุกรม :
ดนัยนพ เกราะทอง . (2544). กระบวนการแสวงหาข้อมูลสารสนเทศของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท..
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดนัยนพ เกราะทอง . 2544. "กระบวนการแสวงหาข้อมูลสารสนเทศของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท.".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดนัยนพ เกราะทอง . "กระบวนการแสวงหาข้อมูลสารสนเทศของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท.."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ดนัยนพ เกราะทอง . กระบวนการแสวงหาข้อมูลสารสนเทศของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท.. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.