ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสื่อสารเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยของศูนย์รัฐสภา-ประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสื่อสารเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยของศูนย์รัฐสภา-ประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : ศิริกมล จันทรปัญญา, 2505-
คำค้น : การสื่อสารในองค์การ , การสื่อสารทางการเมือง , ประชาธิปไตย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปรมะ สตะเวทิน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9741700632 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/913
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสาร วิธีการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค และปัจจัยที่สนับสนุนการสื่อสารเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ของศูนย์รัฐสภา-ประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้ส่งสารคือกรรมการศูนย์ มีความน่าเชื่อถือ สารมีสาระและมีความเหมาะสมแก่การส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย สารดังกล่าวส่งผ่านสื่อบุคคลเป็นหลัก โดยเทคนิคกิจกรรมกระบวนการกลุ่ม ผู้รับสารที่เป็นผู้นำชุมชนมีลักษณะผูกพันกับการรับคำสั่งจากทางราชการ และให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ 2. กิจกรรมของโครงการมีลักษณะเป็นการสื่อสาร 2 ทาง การสื่อสารระหว่างบุคคล และการสื่อสารระหว่างกลุ่ม 3. ปัญหาและอุปสรรคสำคัญ ๆ ที่มีต่อการสื่อสารเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ได้แก่ 1. การขาดการประสานความร่วมมือระหว่างกรรมการ 2. ความไม่ชัดเจนของแนวคิดเรื่องประชาธิปไตย 3. การไม่มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อของประชาชน 4. การยึดติดกับการรับคำสั่งจากทางราชการของผู้รับสาร 4. ปัจจัยที่สนับสนุนการสื่อสารเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย มีทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอกประกอบด้วย 1. ความร่วมมือจากสถาบันต่าง ๆ 2. การสร้างเครือข่ายกลุ่มต่าง ๆ ปัจจัยภายในคือ การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการและเลขานุการ

บรรณานุกรม :
ศิริกมล จันทรปัญญา, 2505- . (2544). การสื่อสารเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยของศูนย์รัฐสภา-ประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริกมล จันทรปัญญา, 2505- . 2544. "การสื่อสารเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยของศูนย์รัฐสภา-ประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริกมล จันทรปัญญา, 2505- . "การสื่อสารเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยของศูนย์รัฐสภา-ประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ศิริกมล จันทรปัญญา, 2505- . การสื่อสารเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยของศูนย์รัฐสภา-ประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.