ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชุดฝึกอบรมการผลิตอาหารไร้สารพิษ สำหรับเกษตรกร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดฝึกอบรมการผลิตอาหารไร้สารพิษ สำหรับเกษตรกร
นักวิจัย : รัศมี ใบวงษ์งาม
คำค้น : ชุดฝึกอบรม , เกษตรไร้สารพิษ , เกษตรกร
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=3138
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อการสร้างชุดฝึกอบรม เรื่องการผลิต อาหารไร้สารพิษ สำหรับเกษตรกร และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เป็นเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม ณ ชมรม บ้านสุขภาพ จังหวัดระยอง ในวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ.2544 จำนวน 15 คน โดยการ เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) การพัฒนาชุดฝึกอบรมการผลิตอาหารไร้สารพิษ มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ ศึกษาทฤษฎีและเนื้อหาเกี่ยวกับเกษตรไร้สารพิษ, ศึกษาหลักการสร้างชุดฝึกอบรม, ออกแบบและสร้างชุดฝึกอบรมเรื่องการผลิตอาหารไร้สารพิษ สำหรับเกษตรกร, ผ่าน ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบสื่อและชุดฝึกอบรมทั้งหมดและปรับปรุงแก้ไข, ทดสอบรายบุคคล และปรับปรุง, ทดสอบรายกลุ่ม และปรับปรุงแก้ไข และทดลองภาคสนาม เพื่อหา ประสิทธิภาพ ~bผลการศึกษาพบว่า~b ชุดฝึกอบรม เรื่องการผลิตอาหารไร้สารพิษ สำหรับเกษตรกร มีประสิทธิภาพ 84.13/91.04 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ สามารถนำไปใช้ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับ เกษตรกรได้

บรรณานุกรม :
รัศมี ใบวงษ์งาม . (2544). การพัฒนาชุดฝึกอบรมการผลิตอาหารไร้สารพิษ สำหรับเกษตรกร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
รัศมี ใบวงษ์งาม . 2544. "การพัฒนาชุดฝึกอบรมการผลิตอาหารไร้สารพิษ สำหรับเกษตรกร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
รัศมี ใบวงษ์งาม . "การพัฒนาชุดฝึกอบรมการผลิตอาหารไร้สารพิษ สำหรับเกษตรกร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
รัศมี ใบวงษ์งาม . การพัฒนาชุดฝึกอบรมการผลิตอาหารไร้สารพิษ สำหรับเกษตรกร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.