ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการนำบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการทำงานของพนักงานบริษัทร่วมทุนในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการนำบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการทำงานของพนักงานบริษัทร่วมทุนในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ฐิติรัตน์ พุทธิสารชัย, 2516-
คำค้น : กิจการร่วมค้า , อินเตอร์เน็ต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740311504 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/904
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาถึงสถานภาพในปัจจุบันของปริมาณการใช้งานและประเภทหรือรูปแบบการใช้งานบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของพนักงานในบริษัทร่วมทุน 2) ศึกษาถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการนำบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการทำงาน โดยทำการศึกษาความแตกต่างด้านลักษณะทาง ประชากรและระดับความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน เปรียบเทียบกับปริมาณการใช้งาน และประโยชน์ที่ได้รับจากบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รูปแบบของการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และแบบสัมภาษณ์เพื่อประกอบการอภิปรายผลการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ทดสอบความแตกต่างด้วย t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ One Way Anova และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows ในการประมวลผล ผลการศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต ปริมาณการใช้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และประโยชน์ที่ได้รับจากบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของพนักงานในบริษัทร่วมทุน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตอยู่ในระดับสูง มีปริมาณการใช้งานในระดับต่ำ และได้รับประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังได้รับประโยชน์จากบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในด้านอื่นๆ นอกเหนือจากในด้านการทำงานในระดับปานกลางเช่นกัน ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า 1. เพศที่ต่างกัน มีปริมาณการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน ส่วนอายุและระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีปริมาณการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน 2.ระดับความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการได้รับประโยชน์จากบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แต่ความสัมพันธ์ที่พบอยู่ในระดับต่ำ 3. เพศ อายุ และระดับการศึกษาที่ต่างกัน ได้รับประโยชน์จากบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
ฐิติรัตน์ พุทธิสารชัย, 2516- . (2544). พฤติกรรมการนำบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการทำงานของพนักงานบริษัทร่วมทุนในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฐิติรัตน์ พุทธิสารชัย, 2516- . 2544. "พฤติกรรมการนำบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการทำงานของพนักงานบริษัทร่วมทุนในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฐิติรัตน์ พุทธิสารชัย, 2516- . "พฤติกรรมการนำบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการทำงานของพนักงานบริษัทร่วมทุนในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ฐิติรัตน์ พุทธิสารชัย, 2516- . พฤติกรรมการนำบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการทำงานของพนักงานบริษัทร่วมทุนในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.