ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กรอบในเนื้อหาเชิงลบของหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับรัฐบาล ช่วงปลายสมัยรัฐบาลบรรหาร ชวลิต และชวน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กรอบในเนื้อหาเชิงลบของหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับรัฐบาล ช่วงปลายสมัยรัฐบาลบรรหาร ชวลิต และชวน
นักวิจัย : กระสุน สกุลโพน, 2519-
คำค้น : สื่อมวลชนกับการเมือง--ไทย , ข่าวหนังสือพิมพ์--ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดวงกมล ชาติประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9741705794 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/898
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2544

งานวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงการวางกรอบของหนังสือพิมพ์ในการนำเสนอเนื้อหาเชิงลบเกี่ยวกับรัฐบาลบรรหาร ชวลิต และชวน ในช่วงปลายรัฐบาล โดยจะศึกษาถึงจำนวนของเนื้อหาเชิงลบที่ปรากฏ และการวางกรอบในการนำเสนอเนื้อหาเชิงลบเหล่านั้น ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เนื้อหาในส่วนของข่าวและบทความแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับรัฐบาลทั้งสามชุด ในช่วง 90 วันสุดท้ายของการบริหารประเทศ จากหนังสือพิมพ์ 3 ชื่อฉบับ ได้แก่หนังสือพิมพ์มติชน ไทยรัฐ และเดลินิวส์ ผลการศึกษาพบว่า ในช่วงปลายของรัฐบาล หนังสือพิมพ์จะนำเสนอเนื้อหาเชิงลบเกี่ยวกับรัฐบาลมากกว่าเนื้อหาอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ปัญหาของทั้งสามรัฐบาลจะถูกวางกรอบแตกต่งกันไป ดังต่อไปนี้: -รัฐบาลบรรหาร จะถูกวางกรอบเกี่ยวกับความขัดแย้งภายในรัฐบาลเป็นหลัก ตามมาด้วยความไม่เชื่อถือ ไม่เชื่อมั่นในรัฐบาล - รัฐบาลชวลิต จะถูกวางกรอบเกี่ยวกับความไม่เชื่อถือ ไม่เชื่อมั่นเป็นหลัก ตามมาด้วยผลงานที่ล้มเหลวหรือการบริหารงานที่ผิดพลาด - รัฐบาลชวน จะถูกวางกรอบเกี่ยวกับนโยบาย หรือแนวทางที่ไม่เหมาะสมเป็นหลักตามมาด้วยความไม่เชื่อถือ ไม่เชื่อมั่นในรัฐบาล โดยที่สาเหตุของความแตกต่างกันในกรอบของแต่ละรัฐบาล มาจากปัจจัยหลายด้าน ทั้งลักษณะเฉพาะของรัฐบาลเอง บริบทของสังคมในเวลานั้น และปัจจัยเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์

บรรณานุกรม :
กระสุน สกุลโพน, 2519- . (2544). กรอบในเนื้อหาเชิงลบของหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับรัฐบาล ช่วงปลายสมัยรัฐบาลบรรหาร ชวลิต และชวน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กระสุน สกุลโพน, 2519- . 2544. "กรอบในเนื้อหาเชิงลบของหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับรัฐบาล ช่วงปลายสมัยรัฐบาลบรรหาร ชวลิต และชวน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กระสุน สกุลโพน, 2519- . "กรอบในเนื้อหาเชิงลบของหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับรัฐบาล ช่วงปลายสมัยรัฐบาลบรรหาร ชวลิต และชวน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
กระสุน สกุลโพน, 2519- . กรอบในเนื้อหาเชิงลบของหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับรัฐบาล ช่วงปลายสมัยรัฐบาลบรรหาร ชวลิต และชวน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.