ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสามารถในการสื่อสารของผู้หญิงในส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพของสำนักงาน ก.พ.

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสามารถในการสื่อสารของผู้หญิงในส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพของสำนักงาน ก.พ.
นักวิจัย : ผานิต อมราพิทักษ์, 2521-
คำค้น : ผู้บังคับบัญชาสตรี--บทบาท
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นงลักษณ์ ศรีอัษฎาพร เจริญงาม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9741706065 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/893
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสถานภาพและการยอมรับบทบาทการทำงานของผู้หญิง ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อสถานภาพและการยอมรับบทบาทการทำงานของผู้หญิง ตลอดจนลักษณะการสื่อสารของ ผู้หญิงที่ได้รับการยอมรับและไม่ได้รับการยอมรับในส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพของสำนักงาน ก.พ. ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ตอบจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 252 คน ซึ่งเป็นข้าราชการใน 5 องค์กรที่เข้าร่วมใน โครงการฯ (กรมทะเบียนการค้า กรมสรรพากร กรมที่ดิน สำนักงาน ก.พ. สำนักงานประกันสังคม) ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้หญิงได้รับการยอมรับในบทบาทและสถานภาพในการทำงานมากขึ้นกว่าในอดีต องค์กรเปิดโอกาสให้ผู้หญิงและผู้ชายแสดงความสามารถในการทำงานได้อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทและสถานภาพในการทำงานของผู้หญิงในส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และ คอมพิวเตอร์อายุ ประสบการณ์ในการทำงาน และ ระดับการศึกษา 3. ลักษณะการสื่อสารของผู้บังคับบัญชาผู้หญิงที่ได้รับการยอมรับ เช่น สามารถทำงานเป็นทีม ถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบและชัดเจน ให้คำแนะนำและช่วยแก้ไขให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ลักษณะการสื่อสารของผู้ใต้บังคับบัญชาผู้หญิงที่ได้รับการยอมรับ เช่น สามารถถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบและชัดเจน ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายเป้าหมายขององค์กร สามารถทำงานเป็นทีม สามารถนำเสนองานได้ชัดเจนและน่าสนใจ พูดจาสุภาพอ่อนหวานให้เกียรติคู่สนทนา ลักษณะการสื่อสารของผู้ร่วมงานที่ได้รับการยอมรับ เช่น สามารถทำงานใจผู้ร่วมงานเมื่อเกิดปัญหาในการทำงาน ช่วยรักษาหน้าไม่ปล่อยให้ผู้ร่วมงานกระทำผิดพลาดออกไปทั้งที่ทราบว่าผิด สามารถถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบชัดเจน และกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา 4. ลักษณะการสื่อสารของผู้บังคับบัญชาผู้หญิงที่ไม่ได้รับการยอมรับ เช่น ทำทุกอย่างให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม พูดถึงข้อผิดพลาดของผู้อื่นในอดีต พูดจาไม่ถนอมน้ำใจผู้อื่น พูดจาส่อเสียดกระทบกระเทียบ และไม่สามารถโน้มน้าวใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อในความสามารถ ลักษณะการสื่อสารของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ไม่ได้รับการยอมรับ เช่น พูดเข้าข้างผู้บังคับบัญชาของตนอย่างไม่มีเหตุผล ไม่รู้จริงในสิ่งที่พูด และนำคำพูดของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นคำพูดของตนโดยไม่มีการอ้างอิง ลักษณะการสื่อสารของผู้ร่วมงานผู้หญิงที่ไม่ได้รับการยอมรับ เช่น ...นำข้อเสียของผู้ร่วมงานไปพูดกับผู้อื่น ไม่สามารถโน้มน้าวใจให้ผู้อื่นเชื่อในความสามารถ พูดจาไม่ถนอมน้ำใจผู้อื่น และชักสีหน้าเมื่อได้รับมอบหมายให้ทำงานร่วมกัน

บรรณานุกรม :
ผานิต อมราพิทักษ์, 2521- . (2544). ความสามารถในการสื่อสารของผู้หญิงในส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพของสำนักงาน ก.พ..
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ผานิต อมราพิทักษ์, 2521- . 2544. "ความสามารถในการสื่อสารของผู้หญิงในส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพของสำนักงาน ก.พ.".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ผานิต อมราพิทักษ์, 2521- . "ความสามารถในการสื่อสารของผู้หญิงในส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพของสำนักงาน ก.พ.."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ผานิต อมราพิทักษ์, 2521- . ความสามารถในการสื่อสารของผู้หญิงในส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพของสำนักงาน ก.พ.. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.