ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ของเจ้าหน้าที่ อบต.

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ของเจ้าหน้าที่ อบต.
นักวิจัย : อัญชิสา สรรพาวัตร, 2521-
คำค้น : โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ , การสื่อสาร , องค์การบริหารส่วนตำบล , การเปิดรับข่าวสาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธนวดี บุญลือ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740312764 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/888
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ศึกษาความสัมพันธ์การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ของเจ้าหน้าที่ อบต. ของจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 345 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย T-test, One way ANOVA และสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ซึ่งประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยมีดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ อบต. ที่มี เพศ อายุ การศึกษาและอาชีพแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" แตกต่างกัน ส่วนเจ้าหน้าที่ อบต. ที่มีรายได้และประสบการณ์การเป็น อบต. แตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ โครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ไม่แตกต่างกัน 2. เจ้าหน้าที่ อบต. ที่มี การศึกษาและรายได้แตกต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" แตกต่างกัน ส่วนเจ้าหน้าที่ อบต. ที่มีเพศ อายุ อาชีพและประสบการณ์การเป็น อบต. แตกต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ไม่แตกต่างกัน 3. เจ้าหน้าที่ อบต. ที่มี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้และประสบการณ์การทำงานแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ไม่แตกต่างกัน 4. เจ้าหน้าที่ อบต. ที่มีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพและรายได้แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" แตกต่างกัน ส่วนเจ้าหน้าที่ อบต. ที่มีประสบการณ์การเป็น อบต. แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ไม่แตกต่างกัน 5. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ โครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" จากสื่อบุคคลมีความสัมพันธ์เชิงลบกับความรู้เกี่ยวกับโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" 6. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ "หนึ่งดำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" จากสื่อบุคคลและสื่อเฉพาะกิจ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" 7. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" จากสื่อมวลชน สื่อบุคคลและสื่อเฉพาะกิจ มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" 8. ความรู้เกี่ยวกับโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคตต่อโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" 9. ความรู้เกี่ยวกับโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" 10. ทัศนคติต่อโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการมีส่วนร่วมในโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์"

บรรณานุกรม :
อัญชิสา สรรพาวัตร, 2521- . (2544). การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ของเจ้าหน้าที่ อบต..
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัญชิสา สรรพาวัตร, 2521- . 2544. "การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ของเจ้าหน้าที่ อบต.".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัญชิสา สรรพาวัตร, 2521- . "การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ของเจ้าหน้าที่ อบต.."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
อัญชิสา สรรพาวัตร, 2521- . การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ของเจ้าหน้าที่ อบต.. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.