ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การต่อสู้ทางวาทกรรมของโสเภณีหญิงไทยจากสื่อกระแสหลักสู่เวิลด์ ไวด์ เว็บ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การต่อสู้ทางวาทกรรมของโสเภณีหญิงไทยจากสื่อกระแสหลักสู่เวิลด์ ไวด์ เว็บ
นักวิจัย : บุษบรรณ จีนเจริญ
คำค้น : สัญญวิทยา , สตรีนิยม , การวิเคราะห์เนื้อหา , โสเภณี , เวิลด์ไวด์เว็บ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ , วิลาสินี พิพิธกุล
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740312071 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/881
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบวาทกรรมของโสเภณีหญิงไทยที่ปรากฎในสื่อกระแสหลัก กับสื่อเวิลด์ ไวด์ เว็บ ด้วยวิธีวิเคราะห์วาทกรรม และวิเคราะห์หาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ทางวาทกรรมของโสเภณีหญิงไทย ที่ปรากฎในสื่อทั้งสองประเภท โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นหนังสือและเอกสารทางวิชาการจำนวน 5 เล่ม และเว็บไซต์ที่มีการนำเสนอขายบริการออนไลน์โสเภณีหญิงไทยในเชิงธุรกิจ เว็บไซต์ที่เปิดโอกาสให้มีการซื้อขายบริการในลักษณะการพูดคุยและโต้ตอบในห้องสนทนา และเว็บไซต์ที่มีการถกประเด็นเสรีในเรื่องโสเภณีหญิงไทย รวมทั้งได้ตั้งกระทู้ในหมวดรอบรู้สังคม ของ www.mweb.co.th รวมทั้งสิ้น 10 เว็บไซต์ ผลการวิจัยพบว่า 1. ในสื่อเวิลด์ ไวด์ เว็บมีการผลิตซ้ำความหมายของโสเภณีในฐานะวัตถุทางเพศ สินค้า หรือเป็นผู้หญิงเลว ที่ "เป็นอื่น" ในสังคม ซึ่งเป็นความหมายที่โสเภณีถูกสร้างขึ้นโดยสังคม และสื่อกระแสหลักช่วยตอกย้ำและผลิตซ้ำความหมายนี้ภายใต้อุดมการณ์หลักที่ชายเป็นใหญ่ 2. สื่อเวิลด์ ไวด์ เว็บที่มีคุณสมบัติ Interactive และเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารแบบสองทางได้ทำหน้าที่เป็นเวทีสาธารณะทางสังคมให้แก่ผู้หญิง และโสเภณีที่มีความรู้หรือรวมพลังเป็นกลุ่ม ได้มีโอกาสเปิดตนเองออกจากโลกส่วนตัวก้าวเข้าสู่เวทีสาธารณะ เพื่อสร้างอัตลักษณ์และความหมายใหม่ให้แก่ตนเอง คือความหมายของการเป็นผู้หญิงดี ต่อสู้ชีวิต ความหมายของโสเภณีในฐานะผู้ประกอบอาชีพประเภทหนึ่ง และความหมายของโสเภณีในฐานะผู้ที่มีอำนาจต่อรอง

บรรณานุกรม :
บุษบรรณ จีนเจริญ . (2544). การต่อสู้ทางวาทกรรมของโสเภณีหญิงไทยจากสื่อกระแสหลักสู่เวิลด์ ไวด์ เว็บ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุษบรรณ จีนเจริญ . 2544. "การต่อสู้ทางวาทกรรมของโสเภณีหญิงไทยจากสื่อกระแสหลักสู่เวิลด์ ไวด์ เว็บ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุษบรรณ จีนเจริญ . "การต่อสู้ทางวาทกรรมของโสเภณีหญิงไทยจากสื่อกระแสหลักสู่เวิลด์ ไวด์ เว็บ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
บุษบรรณ จีนเจริญ . การต่อสู้ทางวาทกรรมของโสเภณีหญิงไทยจากสื่อกระแสหลักสู่เวิลด์ ไวด์ เว็บ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.