ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของรายการวิทยุเพื่อชุมชนกับประชาคมสงขลา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของรายการวิทยุเพื่อชุมชนกับประชาคมสงขลา
นักวิจัย : สิริพร สงบธรรม, 2505-
คำค้น : รายการวิทยุ , ประชาสังคม , สื่อมวลชนกับบริการสังคม , วิทยุชุมชน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กิตติ กันภัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740301819 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/865
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาบทบาทของรายการวิทยุเพื่อชุมชนกับประชาคมสงขลา รวมทั้งการวิเคราะห์การก่อเกิดประชาคมที่เป็นโครงสร้างรองรับการปฏิรูปสื่อตามมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยด้วยวิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึก, การสำรวจภาคสนาม และการใช้แบบสอบถาม ให้ได้รับผลการวิจัยในครั้งนี้ ผลการวิจัยพบว่า รายการวิทยุเพื่อชุมชน มีบทบาทเป็นเครื่องมือในการทำหน้าที่แจ้งข้อมูลข่าวสารเท่านั้น ไม่มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการแสดงออกของผู้รับฟังได้ รายการวิทยุเพื่อชุมชนในจังหวัดสงขลา มีลักษณะตามแนวคิดของวิทยุชุมชน ด้านการเข้าถึงสื่อ แต่ยังมิได้เข้าถึงแนวคิดการมีส่วนร่วมในระดับรายการ หรือระดับสถานีวิทยุกระจายเสียงเลย ทั้งนี้คงเป็นไปได้ ตามโครงสร้างใหม่ของ มาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ในอนาคต การศึกษาการก่อเกิดของประชาคมสงขลา พบว่า สื่อบุคคลเป็นสื่อที่มีความ สำคัญในการก่อเกิดประชาคมสงขลา ในแง่ของการมีกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรม รณรงค์ร่วมกัน การก่อเกิดและคงอยู่อย่างต่อเนื่องของประชาคมสงขลา เกิดจากความเข้มแข็ง ของกลุ่มบุคคลแกนนำ ได้แก่ นางพรรณิภา โสตถิพันธุ์ นางอัมพร ศรประสิทธิ์ นายไพฑูรย์ ศิริรักษ์ ที่มีบทบาทสำคัญ อันเป็นเอกลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลาอย่างแท้จริง

บรรณานุกรม :
สิริพร สงบธรรม, 2505- . (2544). บทบาทของรายการวิทยุเพื่อชุมชนกับประชาคมสงขลา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิริพร สงบธรรม, 2505- . 2544. "บทบาทของรายการวิทยุเพื่อชุมชนกับประชาคมสงขลา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิริพร สงบธรรม, 2505- . "บทบาทของรายการวิทยุเพื่อชุมชนกับประชาคมสงขลา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
สิริพร สงบธรรม, 2505- . บทบาทของรายการวิทยุเพื่อชุมชนกับประชาคมสงขลา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.