ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์นิวคลีโอไทด์ในยีนเอสวันและการศึกษาพยาธิกำเนิดของเชื้อไวรัสหลอดลมอักเสบติดต่อชนิดที่ทำให้เกิดรอยโรคที่ไตในไก่เนื้อ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์นิวคลีโอไทด์ในยีนเอสวันและการศึกษาพยาธิกำเนิดของเชื้อไวรัสหลอดลมอักเสบติดต่อชนิดที่ทำให้เกิดรอยโรคที่ไตในไก่เนื้อ
นักวิจัย : ธวัชชัย โพธิ์เฮือง
คำค้น : INFECTIOUS BRONCHITIS VIRUS , S1 GENE , PATHOGENESIS , CHICKENS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082548001537
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

นำเชื้อไวรัสหลอดลมอักเสบติดต่อชนิดที่ทำให้เกิดรอยโรคที่ไตสายพันธุ์หนึ่ง ที่แยกได้จากไก่ป่วยในท้องที่ของประเทศไทยมาเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมของยีนเอสวัน ด้วยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่เพอริเมอร์เรสแบบรีเวอร์สทรานสคริปเตส-โพลีเมอร์เรสเชนรีแอคชัน (reverse transcriptase-polymerase chain reaction, RT-PCR) จากนั้นตรวจหาลำดับนิวคลีโอไทด์และวิเคราะห์ความเหมือนของนิวคลีโอไทด์กับสายพันธุ์อื่นๆ ที่รายงานใน GenBank database พบว่าเชื้อที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีความเหมือนของนิวคลีโอไทด์ในยีนเอสวันกับสายพันธุ์อื่นร้อยละ 61.28-77.44 จากนั้นทำการศึกษาพยาธิกำเนิดของเชื้อในไก่เนื้ออายุ 2 และ 14 วัน พบอัตราการตายในไก่ที่ได้รับเชื้อเมื่ออายุ 2 วันมากกว่าไก่ที่ได้รับเชื้อเมื่ออายุ 14 วัน โดยมีอัตราการตายร้อยละ 58 และ 8 ในไก่ที่ได้รับเชื่อเมื่ออายุ2 และ และ 14 วัน ตามลำดับ น้ำหนักตัวเฉลี่ยของไก่ที่ได้รับเชื้อมีค่าน้อยกว่าไก่กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) รอยโรคทางมหพยาธิวิทยาและจุลพยาธิวิทยาของไก่ที่ได้รับเชื้อเมื่ออายุ 2 วันมีแนวโน้มรุนแรงกว่าไก่ที่ได้รับเชื้อเมื่ออายุ 14 วัน โดยพบคะแนนรอยโรคทางมหพยาธิวิทยาที่ท่อลมและไตของไก่ที่ได้รับเชื้อเมื่ออายุ 2 วัน มีค่า 1.13 และ 1.00 ตามลำดับส่วนไก่ที่ได้รับเชื้อเมื่ออายุ 14 วันมีค่า 1.00 และ 0.46 ตามลำดับ คะแนนรอยโรคทางจุลพยาธิวิทยาที่ท่อลมและไตของไก่ที่ได้รับเชื้อเมื่ออายุ 2 วันมีค่า 2.13 และ 2.07 ตามลำดับ ส่วนไก่ที่ได้รับเชื้อเมื่ออายุ 14 วันมีค่า 2.07 และ 1.40 ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
ธวัชชัย โพธิ์เฮือง . (2548). การวิเคราะห์นิวคลีโอไทด์ในยีนเอสวันและการศึกษาพยาธิกำเนิดของเชื้อไวรัสหลอดลมอักเสบติดต่อชนิดที่ทำให้เกิดรอยโรคที่ไตในไก่เนื้อ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธวัชชัย โพธิ์เฮือง . 2548. "การวิเคราะห์นิวคลีโอไทด์ในยีนเอสวันและการศึกษาพยาธิกำเนิดของเชื้อไวรัสหลอดลมอักเสบติดต่อชนิดที่ทำให้เกิดรอยโรคที่ไตในไก่เนื้อ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธวัชชัย โพธิ์เฮือง . "การวิเคราะห์นิวคลีโอไทด์ในยีนเอสวันและการศึกษาพยาธิกำเนิดของเชื้อไวรัสหลอดลมอักเสบติดต่อชนิดที่ทำให้เกิดรอยโรคที่ไตในไก่เนื้อ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2548. Print.
ธวัชชัย โพธิ์เฮือง . การวิเคราะห์นิวคลีโอไทด์ในยีนเอสวันและการศึกษาพยาธิกำเนิดของเชื้อไวรัสหลอดลมอักเสบติดต่อชนิดที่ทำให้เกิดรอยโรคที่ไตในไก่เนื้อ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2548.