ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประมาณกราฟการเจริญเติบโตและค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตในไก่พื้นเมืองไทย(พันธุ์ประดู่หางดำ)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประมาณกราฟการเจริญเติบโตและค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตในไก่พื้นเมืองไทย(พันธุ์ประดู่หางดำ)
นักวิจัย : สุพรรษา เพ็ญมาศ
คำค้น : GROWTH TRAITS , GROWTH MODEL , GROWTH CURVE , GENETIC PARAMETERS , PRADUHANGDUM BREED
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082548001521
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของน้ำหนักตัวเมื่อโตเต็มที่ และอัตราการเจริญเติบโตเต็มที่ที่ได้จากกราฟการเจริญเติบโตรูปแบบต่างๆ ได้แก่ สมการGompertz Logistic และ von Bertalanffy ข้อมูลน้ำหนักตัวของไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 1 ปี จำนวน 109, 153 บันทึก ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 ถึง 2548 ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ การประมาณสมการการเจริญเติบโตใช้ PROC NLIN ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SAS และการประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวนของน้ำหนักตัว, น้ำหนักตัวโตเต็มที่ (A) และอัตราเข้าสู่น้ำหนักโตเต็มที่ (K) ใช้วิธี REML ด้วยโปรแกรม BLUPF90 - ChichkenPAK 2.5 ผลการศึกษาพบว่าสมการ Gompertz, Logistic และ VonBertalanffy ให้ค่าน้ำหนักตัวโตเต็มที่ (A) เท่ากับ 1,333.88 กรัม, 1,943.50 กรัม และ 2,317.07กรัม ตามลำดับ ค่าอัตราพันธุกรรมน้ำหนักตัวโตเต็มที่ (A) มีค่าเท่ากับ 0.601, 0.208 และ 0.488 ตามลำดับ ค่าอัตราพันธุกรรมของอัตราเข้าสู่น้ำหนักโตเต็มที่ (K) มีค่าเท่ากับ 0.466, 0.104 และ0.384 ตามลำดับ ค่าอัตราพันธุกรรมของน้ำหนักตัวตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 1 ปี ค่าอัตราพันธุกรรมของอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน และค่าอัตราพันธุกรรมของอัตราการเปลี่ยนอาหารตั้งแต่แรกเกิด ถึง 24 สัปดาห์ อยู่ในช่วง 0.22 ถึง 0.69, 0.35 ถึง 0.53 และ 0.42 ถึง 0.43 ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
สุพรรษา เพ็ญมาศ . (2548). การประมาณกราฟการเจริญเติบโตและค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตในไก่พื้นเมืองไทย(พันธุ์ประดู่หางดำ).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุพรรษา เพ็ญมาศ . 2548. "การประมาณกราฟการเจริญเติบโตและค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตในไก่พื้นเมืองไทย(พันธุ์ประดู่หางดำ)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุพรรษา เพ็ญมาศ . "การประมาณกราฟการเจริญเติบโตและค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตในไก่พื้นเมืองไทย(พันธุ์ประดู่หางดำ)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2548. Print.
สุพรรษา เพ็ญมาศ . การประมาณกราฟการเจริญเติบโตและค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตในไก่พื้นเมืองไทย(พันธุ์ประดู่หางดำ). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2548.