ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยทำนายการปฏิบัติงานของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยทำนายการปฏิบัติงานของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ปรินดา วรภมร
คำค้น : PERSONAL FACTORS , MANDATORY OVERTIME , JOB INVOLVEMENT , SOCIAL SUPPORT , JOB PERFORMANCE , STAFF NURSES
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082548001339
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวแปรพยากรณ์ซึ่งได้แก่ปัจจัยส่วนบุคคล การได้รับมอบหมายให้ทำงานล่วงเวลา การมีส่วนร่วมในงาน และการสนับสนุนทางสังคม ที่ร่วมกันทำนายการปฏิบัติงานของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลประจำการที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 311 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม ปัจจัยส่วนบุคคล แบบสอบถามการได้รับมอบหมายให้ทำงานล่วงเวลา แบบสอบถามการมีส่วนร่วมในงาน แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมและแบบสอบถามการปฏิบัติงานของพยาบาลประจำการ ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและความเที่ยงแล้ว วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและสมการถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มเติมตัวแปรเป็นขั้นตอน ผลวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติงานของพยาบาลประจำการ การมีส่วนร่วมในงาน และการสนับสนุนทางสังคมของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ อยู่ในระดับสูง ((X) = 3.87, 3.85 และ 3.72 ตามลำดับ) 2. การได้รับมอบหมายให้ทำงานล่วงเวลาของพยาบาลประจำการ มีจำนวนร้อยละ 65.9 โดยทำงานล่วงเวลาเฉลี่ย 20.88 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 3. การมีส่วนร่วมในงานและการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติงานของพยาบาลประจำการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .511 และ .397 ตามลำดับ) สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และการได้รับมอบหมายให้ทำงานล่วงเวลาไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของพยาบาลประจำการ 4. ตัวแปรที่สามารถร่วมกันทำนายการปฏิบัติงานของพยาบาลประจำการได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ การมีส่วนร่วมในงาน และการสนับสนุนทางสังคมสามารถร่วมกันพยากรณ์การปฏิบัติงานของพยาบาลประจำการได้ร้อยละ 29.8 (R('2) = .298) โดยมีสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานดังนี้ สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน การปฏิบัติงานของพยาบาลประจำการ = .417 การมีส่วนร่วมในงาน + .213 การสนับสนุน ทางสังคม

บรรณานุกรม :
ปรินดา วรภมร . (2548). ปัจจัยทำนายการปฏิบัติงานของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปรินดา วรภมร . 2548. "ปัจจัยทำนายการปฏิบัติงานของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปรินดา วรภมร . "ปัจจัยทำนายการปฏิบัติงานของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2548. Print.
ปรินดา วรภมร . ปัจจัยทำนายการปฏิบัติงานของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2548.