ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

องค์ประกอบภาวะผู้นำการดูแลของหัวหน้าหอผู้ป่วย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : องค์ประกอบภาวะผู้นำการดูแลของหัวหน้าหอผู้ป่วย
นักวิจัย : กรุณา วงษ์เทียนหลาย
คำค้น : CARING , LEADERSHIP
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082548001329
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงอนาคต โดยใช้เทคนิค Ethnographic Delphi Future Research(EDFR) มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นำการดูแลของหัวหน้าหอผู้ป่วย กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 23 ท่าน ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการพยาบาลจำนวน 9 ท่าน กลุ่มที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการทางการพยาบาล จำนวน 7 ท่าน และกลุ่มที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญด้านพยาบาลปฏิบัติการ จำนวน 7 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบบสอบถามรอบแรกเป็นแบบสอบถามปลายเปิด รอบที่ 2 และ 3 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า วิธีดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 สัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับภาวะผู้นำการดูแลของหัวหน้าหอผู้ป่วย ขั้นที่ 2 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหาและสร้างแบบสอบถามเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นระดับความสำคัญของข้อคำถามแต่ละข้อขั้นตอนที่ 3 นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณหาค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และส่งแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญแนะนำแนวทางที่สำคัญเพื่อให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นนำข้อมูลที่ได้จากการคำนวณค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์อีกครั้ง เพื่อสรุปผลการวิจัย โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เชี่ยวชาญทั้งสิ้น 90 วัน ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำการดูแลของหัวหน้าหอผู้ป่วย ประกอบด้วย 11 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเป็นที่พึ่ง 2) ด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์ 3) ด้านความยุติธรรม 4) ด้านความไว้วางใจ5) ด้านความซื่อสัตย์ 6) ด้านความกล้าหาญ 7) ด้านคุณธรรม 8) ด้านการดูแลให้มีสวัสดิการที่ดี9) ด้านการเสริมสร้างพลังอำนาจ 10) ด้านการสื่อสารที่ดี และ 11) ด้านการให้การนับถือในความเป็นเอกัตบุคคลภาวะผู้นำการดูแลของหัวหน้าหอผู้ป่วย 11 ด้าน ประกอบด้วย 99 รายการ เป็นภาวะผู้นำการดูแลของหัวหน้าหอผู้ป่วย ที่ระดับความสำคัญมากที่สุด จำนวน 91 รายการ และระดับความสำคัญมาก จำนวน 8 รายการ

บรรณานุกรม :
กรุณา วงษ์เทียนหลาย . (2548). องค์ประกอบภาวะผู้นำการดูแลของหัวหน้าหอผู้ป่วย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กรุณา วงษ์เทียนหลาย . 2548. "องค์ประกอบภาวะผู้นำการดูแลของหัวหน้าหอผู้ป่วย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กรุณา วงษ์เทียนหลาย . "องค์ประกอบภาวะผู้นำการดูแลของหัวหน้าหอผู้ป่วย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2548. Print.
กรุณา วงษ์เทียนหลาย . องค์ประกอบภาวะผู้นำการดูแลของหัวหน้าหอผู้ป่วย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2548.